Про Iнститут

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй.

Сьогоднi Інститут – це сучасний навчально–науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально–науково–методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

 

 

За роки свого iснування в Інституті пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, що навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями "Менеджмент органiзацiй" та "Управлiння персоналом i економiка працi", а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно–схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.
 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.