Координаційна рада

Координаційна рада Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є постійно діючим дорадчо-консультативним органом Інституту, який створюється для надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей (далі - Регіон), обласним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - Заклади) Регіону з питань координації роботи стосовно підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

 

До складу ради входять представники Інституту, відділів кадрової роботи апаратів облдержадміністрацій Регіону, керівники Закладів Регіону, управління державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області

Головою Координаційної ради директором Інституту призначається за посадою заступник директора Інституту з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 

У своїй діяльності Координаційна рада керується чинним законодавством України, відповідними нормативними документами органів державного управління України, Статутом Інституту, іншими нормативними документами Інституту та цим положенням.

 

Основними завданнями Координаційної ради є:

• розробка та участь у здійсненні заходів Інституту, спрямованих на надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги органам влади та закладам Регіону;

• моніторинг потреб щодо змісту, організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу у закладах фахової підготовки державно-управлінських кадрів;

• проведення регіональних науково-практичних конференцій та інших комунікативних заходів з питань вдосконалення системи підвищення кваліфікації;

• розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

• координація роботи щодо видання навчально-методичних, інформаційних, аналітичних та інших матеріалів щодо фахового навчання державно-управлінських кадрів;

• узагальнення, добір та забезпечення закладів методичними матеріалами з питань організації професійного навчання управлінських кадрів;

• узагальнення та поширення досвіду роботи закладів з підвищення кваліфікації управлінських кадрів.

 

Для виконання своїх завдань Координаційна рада:

• вивчає, обговорює та подає до Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України пропозиції щодо пріоритетних напрямків розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів;

• сприяє поповненню навчально-методичної бази Закладів;

• направляє своїх представників для надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги органам влади, Закладам з питань професійного навчання управлінських кадрів;

• взаємодіє з Координаційною радою Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, Радою керівників галузевих закладів, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікацію державно-управлінських кадрів;

• координує роботу Закладів з питань підготовки та видання науково-методичних матеріалів.

 

Положення про Координаційну раду та її склад затверджується наказом директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання. Засідання ради є право чинним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

 

Засідання Координаційної ради проводяться згідно з планом роботи, який готується секретарем ради та затверджується її головою.

 

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів від присутніх її членів. Рішення ради, які прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання її членами.

 

Засідання ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем ради.

 

Члени Координаційної ради мають право:

• виносити на обговорення ради питання, які належать до її компетенції;

• виконувати її рішення та доручення голови ради.

 

Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснюється факультетом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Інституту.

 

Склад Координаційної ради

Золотарьов Володимир Федорович, заступник директора Інституту з короткотермінового навчання, голова ради;

Кот Віктор Андрійович, головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату Харківської облдержадміністрації, член ради (за згодою);

Пастухова Олена Вікторівна, начальник методичного відділу факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Інституту, член ради;

Чунихін Геннадій Володимирович, директор Луганського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, член ради (за згодою);

Перебійніс Катерина Василівна, директор Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, член ради (за згодою);

Варуха Світлана Миколаївна, директор Сумського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, член ради (за згодою);

Селегененько Ольга Олександрівна, заступник начальника відділу кадрової роботи апарату Луганської облдержадміністрації, член ради (за згодою);

Лях Наталія Василівна, спеціаліст відділу кадрової роботи апарату Полтавської облдержадміністрації, член ради (за згодою);

Подолков Олександр Михайлович, заступник начальника відділу кадрової роботи апарату Сумської облдержадміністрації, член ради (за згодою).

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.