Факультет соціально–економічного управління

Декан факультету Декан факультету
Козлов Костянтин Іванович

 

Факультет соціально–економічного управління було створено у 1998 році.

Факультет соціально–економічного управління є основним організаційним і навчально–науковим структурним підрозділом Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Факультет об'єднує деканат і кафедри інформаційних технологій і систем управління, економічної політики та менеджменту, управління персоналом та економіки праці, що проводять навчально-виховну і методичну діяльність з одного із напрямів або спеціальностей або навчальних дисциплін.

 

Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" і 6.030601 "Менеджмент" та спеціаліст за спеціальностями 7.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування за видами економічної діяльності".

Сьогодні на факультеті соціально–еконмічного управління за суміжними до державного управління напрямами підготовки 6.030601 "Менеджмент" і 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" навчається 823 студентів, з них 311 за денною формою навчання.

 

Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами базової та повної вищої освіти, підготовка бакалаврів, спеціалістів з управління персоналом та економіки праці, менеджменту та виховання професійних менеджерів, які спроможні успішно працювати в сучасному конкурентному середовищі в Україні та за кордоном.

Для досягнення мети встановлюються основні завдання:

 • підготовка бакалаврів, спеціалістів з управління персоналом та економіки праці та менеджменту відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
 • забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців;
 • створення умов для наукових досліджень;
 • співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців із спеціальностей факультету;
 • створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями факультету;
 • поліпшення навчально–виховного процесу;
 • пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя студентів.

На факультеті створена Вчена рада факультету, яка є колегіальним органом. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету.

З 1999 року по червень 2017 року факультет очолював декан, к.ф.м. наук, доцент Минко Петро Євгенович. З липня 2017 року по листопад 2018 деканом факультету працював к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович. З грудня 2018 року факультет очолює к.держ.упр., доц., доцент кафедри політології та філософії Костянтин Іванович Козлов.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті інституту та м. Харкова. Реалізувати свою громадську позицію та розкрити таланти студенти можуть через організовану систему студентського самоврядування.

 

На факультеті створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Інституту.

 

Найкращі випускники факультету продовжують навчання для отримання рівня магістр за спеціальністю "Державне управління", працевлаштовуються в органи державного управління та місцевого самоврядування, працюють в стінах нашого інституту на кафедрах та відділах.

 

[ Положення про факультет соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Вчена рада факультету соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Персональний склад Вченої ради факультету соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Презентація ФСЕУ ]

 

Фотогалерея Інституту

 

 

Контактніа інформація

 

Телефони деканату: (057) 732–76–76, 732–91–83

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.