Факультет соціально–економічного управління

Декан факультету Декан факультету
Козлов Костянтин Іванович

 

Факультет соціально–економічного управління було створено у 1998 році.

Факультет соціально–економічного управління є основним організаційним і навчально–науковим структурним підрозділом Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Факультет об'єднує деканат і кафедри інформаційних технологій і систем управління, економічної політики та менеджменту, управління персоналом та економіки праці, а також кафедру державного управління, як випускову за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що проводять навчально-виховну і методичну діяльність з одного із напрямів або спеціальностей або навчальних дисциплін.

 

 

Факультет здійснює підготовку за двома рівнями освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським) за такими спеціальностями:

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітніх програм
за якими здійснює набір на
факультет соціально-економічного управління

Шифр галузі Найменування галузі Код та найменування спеціальності Назва освітньої програми
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка» (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) Управління персоналом та економіка праці
07 Управління та адміністрування 073 «Менеджмент» (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Організація та економіка підприємницької діяльності
28 Публічне управління та адміністрування 281 «Публічне управління та адміністрування» (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) Публічне управління та адміністрування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка» (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) Управління персоналом та економіка праці
07 Управління та адміністрування 073 «Менеджмент» (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) Бізнес-адміністрування
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Організація та економіка підприємницької діяльності

 

Сьогодні на факультеті соціально–економічного управління за суміжними до публічного управління спеціальностями навчається близько 850 здобувачів вищої освіти, з них 311 за денною формою навчання.

 

Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами базової та повної вищої освіти, підготовка бакалаврів, спеціалістів з управління персоналом та економіки праці, менеджменту та виховання професійних менеджерів, які спроможні успішно працювати в сучасному конкурентному середовищі в Україні та за кордоном.

Для досягнення мети встановлюються основні завдання:

 • підготовка бакалаврів, спеціалістів з управління персоналом та економіки праці та менеджменту відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
 • забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців;
 • створення умов для наукових досліджень;
 • співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців із спеціальностей факультету;
 • створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями факультету;
 • поліпшення навчально–виховного процесу;
 • пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя студентів.

На факультеті створена Вчена рада факультету, яка є колегіальним органом. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету.

З 1999 року по червень 2017 року факультет очолював декан, к.ф.м. наук, доцент Минко Петро Євгенович. З липня 2017 року по листопад 2018 деканом факультету працював к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович. З грудня 2018 року факультет очолює к.держ.упр., доц., доцент кафедри політології та філософії Костянтин Іванович Козлов.

Заступники декана – ст. викл. кафедри інформаційних технологій та систем управління Іванова Ірина Дмитрівна та к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та економіки праці Смаглюк Анна Андріївна.

Методисти деканату - провідні спеціалісти Баркова Вікторія Олександрівна, Данилець Світлана Василівна і Лабузова Оксана Володимирівна.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті інституту та м. Харкова. Реалізувати свою громадську позицію та розкрити таланти студенти можуть через організовану систему студентського самоврядування.

 

На факультеті створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Інституту.

 

[ Положення про факультет соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Вчена рада факультету соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Персональний склад Вченої ради факультету соціально–економічного управління (ФСЕУ) ]

[ Презентація ФСЕУ ]

 

Фотогалерея Інституту

 

 

Контактніа інформація

 

Телефони деканату: (057) 732–76–76

E-mail: fseu@ukr.net

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.