Факультет публічного управління та адміністрування

Підготовку слухачів у Харківському філіалі за магістерською програмою було розпочато у вересні 1996 р. Забезпечували організацію навчального процесу начальник навчального відділу Я. Ф. Бортніков і провідний спеціаліст В. І. Горожанкіна. Пізніше навчальний відділ поповнився провідними спеціалістами Н. М. Чоломбитько і В. В. Миргородською та фахівцем - А. А. Нікітенко. Основним завданням навчального відділу було забезпечення організації навчального процесу слухачів за магістерськими програмами в галузі знань «Державне управління». Спочатку підготовка спеціалістів здійснювалася лише за денною формою навчання. Перші два роки навчання слухачів відбувалося впродовж 12 місяців, а в 1998 р. цей термін було збільшено до 18 місяців.

Перший випуск магістрів державного управління відбувся у вересні 1997 р. Випускниками стали 34 слухачі денного факультету магістерської підготовки, серед яких три випускника пов'язали свою подальшу професійну роботу з діяльністю навчального закладу. Серед них В. Б. Дзюндзюк і В. П. Солових, які працюючи в Інституті, зробили значний внесок у розвиток наукової галузі «Державне управління», захистивши кандидатські, а згодом і докторські дисертації, присвячені вирішенню конкретних проблем удосконалення практики державного управління. Інша випускниця А. М. Копікова тривалий час забезпечувала організацію роботи з підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації в аспірантурі Інституту.

 

У січні 1999 р., відповідно до наказу директора Харківського філіалу від 23 грудня 1998 р. № 198, у зв'язку із розширенням набору до закладу було утворено денний та заочний факультети. Основним завданням факультетів була організація високоякісної підготовки магістрів державного управління із застосуванням сучасних форм, методів і технологій навчання і залученням для проведення навчальних занять викладачів філіалу, інших вищих навчальних закладів України, керівників центральних і місцевих органів державної влади, відомих вітчизняних та закордонних вчених і спеціалістів.

Першим деканом денного факультету став к.е.н., доц. А.О. Дєгтяр (з 2005 р. д.держ.упр., з 2007 р. професор). Деканом заочного факультету було призначено к.ю.н., доц. Є.Ф. Глухачова, який впродовж 1999 - 2007 рр. забезпечував організацію і проведення навчання слухачів за магістерськими програмами. Саме на декана покладалася відповідальність за професійний рівень і результативність роботи членів колективу факультету. Декану підпорядковувався робочий орган управління факультету деканат. Його працівники проводили консультування вступників, оформлювали особові справи, забезпечували організацію вступних іспитів, щорічно розробляли графік занять, координували весь навчальний процес тощо. Серед перших провідних спеціалістів деканату денного факультету магістерської підготовки були В.В. Коняєва, А.А. Нікітенко, заочного Т.С. Куриленко, вечірнього Н.М. Чоломбитько.

Враховуючи інтереси слухачів магістерської підготовки, які проживали у м. Харкові та поєднували роботу з навчанням, наказом директора філіалу від 23 серпня 2001 р. № 462/2-к було утворено вечірній і заочний факультети магістерської підготовки. Деканом заочного факультету залишався Є.Ф. Глухачов (пізніше, в 2007 р., на цю посаду було призначено к.держ.упр., доц. О.О. Труша, з 2015 р. професор). Деканом вечірнього факультету став к.е.н., доц. О.В. Манойленко (сьогодні доктор економічних наук). Пізніше, у 2002 р., деканом вечірнього факультету було призначено к.т.н., доц. О.М. Черкасова, який забезпечував організацію навчального процесу слухачів-вечірників до 2007 р.

У листопаді 2001 р. після вступу декана денного факультету магістерської підготовки А. О. Дєгтяря до докторантури, на цю посаду було призначено к.е.н., доц. О.А. Мельниченка (з 2010 р. д.держ.упр., з 2012 р. професор), який забезпечував організацію роботи факультету до 2004 р.

Починаючи з 2001 р. у різні часи організацію навчального процесу забезпечували на денній формі навчання - М.Ю. Гапоник, Н.В. Колісник, А.А. Нікітенко, на заочній Т.С. Куриленко, Л.П. Линник, О.В. Сова, на вечірній В.М. Дягелев, В.В. Мельниченко.

У 2004 р. у зв'язку зі вступом до докторантури О.А. Мельниченка на посаду декана денного факультету магістерської підготовки було призначено тоді ще к.і.н., доц. В.Г. Бульбу. Після успішного захисту докторської дисертації в 2013 р. В.Г. Бульбі було присвоєно наукову ступінь доктора наук з державного управління, а в 2014 р. — вчене звання професора.

 

Декан факультету публічного управління та адміністрування Бульба В.Г. (2011 - по т.ч.)

З 2006 р. у колективі деканатів факультетів магістерської підготовки відбулися зміни. Так, організаційне забезпечення навчального процесу слухачів на денному факультеті здійснювали Н.В. Колісник і Т.В. Ревенко, на вечірньому факультеті В.М. Дягелев, Т.С. Куриленко, Д.С. Назаренко, І.В. Цибуліна, на заочному факультеті Л.П. Линник, В.В. Мельниченко, О.В. Сова.

У грудні 2007 р. деканом вечірнього факультету магістерської підготовки було призначено к.пед.н., доц. В.Е. Лунячека (з 2013 р. — д.пед.н., з 2014 р. — професор).

Також у 2007 р. в Інституті було запроваджено нову форму навчання заочно-дистанційну, яка стала інноваційною формою підготовки безпосередньо за місцем перебування (проживання) слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. За своєю суттю та правовим статусом ця форма навчання є різновидом заочної форми, в яку інтегроване дистанційне навчання як освітня технологія. Перший випуск магістрів державного управління за заочно-дистанційною формою навчання відбувся у 2009 р. Тоді диплом магістра отримали 39 випускників.

У липні 2011 р. на підставі рішення Вченої Ради НАДУ від 7 липня 2011 р., протокол № 182/5, та згідно з наказом ректора НАДУ «Про затвердження структури Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президенті України» від 22 липня 2011 р. № 221 з метою вдосконалення організації роботи з підготовки магістрів державного управління замість денного, вечірнього та заочного факультетів магістерської підготовки було створено факультет підготовки магістрів державного управління з відповідними підрозділами відділ організації заочної форми навчання та сектор організації вечірньої форми навчання.

До складу колективу деканату як основної організаційної структури факультету ввійшли: декан В.Г. Бульба, заступник декана на громадських засадах О.В. Поступна, начальник відділу організації заочної форми навчання О.О. Труш, завідувач сектору організації вечірньої форми навчання В.Е. Лунячек і 7 методистів деканату, з них 1 головний спеціаліст і 6 провідних спеціалістів, які забезпечують організацію навчання на факультеті: на денній формі навчання Н.В. Колісник, А. Нікітенко; вечірній Д.С. Назаренко, І.В. Олійник; заочній та заочно-дистанційній формах Л.П. Линник, В. Мельниченко і О.В. Сова. Практично всі вони мають освітньо-кваліфікаційний ступінь магістра державного управління. Крім того, з метою створення на факультеті музейної експозиції, присвяченої 20-річчю діяльності Інституту, в 2014 р. було введено ще одну посаду фахівця деканату, на яку було призначено С.В. Соловей, яка впродовж 19 років працювала в бібліотечному відділі Інституту і тривалий час очолювала його.

У січні 2013 р. до складу факультету увійшли 8 кафедр Інституту: державного управління (завідувач — д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко); економічної теорії та фінансів (до 2014 р. — завідувач д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяр, з 2014 р. — д.е.н., проф. О.Ю. Амосов), політології та філософії (завідувач — д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк); права та європейської інтеграції (до 2013р. — завідувач д.ю.н. А.А. Стародубцев, з 2013 р. — к.ю.н., доц. Л.Ю. Величко); регіонального розвитку та місцевого самоврядування (завідувач — д.держ. упр., проф. Ю.О. Куц); соціальної і гуманітарної політики (до 2014 р. — завідувач д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев, з 2014 р. — в. о. завідувача д.держ.упр., проф. В.П. Єлагін), української мови (завідувач — к.філол.н., доц. П.О. Редін), іноземних мов (завідувач — к.пед.н., доц. В.М. Шур).

У 2013 р. за ініціативою декана В.Г. Бульби було розроблено положення і введено до структури факультету колегіальний орган — вчену раду факультету.

До її складу увійшло 17 осіб на чолі з деканом. Питання, що обговорюються на вченій раді, стосуються навчальної, організаційно-виховної, методичної та наукової роботи, зокрема: роботи державних екзаменаційних комісій, результатів випуску магістрів державного управління, упорядкування процесу обрання напрямів (тем) магістерських робіт за відповідними спеціальностями в галузі знань «Державне управління», організації міжкафедрального конкурсу з визначення кращих практик навчально-методичної, наукової та виховної роботи на факультеті. Також вчена рада затверджує план роботи факультету підготовки магістрів державного управління на поточний рік. Одним із результатів роботи вченої ради стало затвердження у квітні 2013 р. емблеми факультету як геральдичного знаку, який став його своєрідним паспортом.

У цей час факультет готує спеціалістів органів державної влади, посадових осіб місцевого самоврядування та відповідного кадрового резерву для роботи на посадах І-ІV категорії державної служби за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 1501 «Державне управління» за спеціальностями 8.15010001 «Державне управління», 8.15010002 «Державна служба» (з 2014 р.), 8.15010009 «Місцеве самоврядування» та 8.15010010 «Регіональне управління» (з 2015 р.). Прийом на навчання здійснюється за державним замовленням, за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби та за контрактом з юридичною особою.

Місією магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Магістерська програма базується на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня та складається з нормативної та варіативної частин. Нормативна частина містить 17 навчальних дисциплін, їх вивчення є обов'язковим для кожного слухача.

Варіативна частина зорієнтована на врахування фахових інтересів слухачів та складається з дисциплін спеціалізації (слухач має обрати одну з тих спеціалізацій, що пропонуються програмою), а також факультативних дисциплін, спрямованих на поглиблене розкриття дисциплін нормативної частини та покликаних задовольнити вузькопрофесійні інтереси слухачів. Слухач обирає одну із запропонованого переліку факультативних дисциплін. Крім того, програмами передбачено вивчення слухачами однієї з іноземних мов — англійської, німецької, французької та польської (додатково).

Таке поєднання навчальних дисциплін дозволяє слухачам отримати різнобічну підготовку, необхідну для ефективного управління в сучасному світі. Здобуття кваліфікації магістра державного управління потребує отримання слухачем 90 кредитів: 60 кредитів у перший і 30 кредитів у другий рік навчання, наприклад, для денної форми. Обсяг аудиторного навантаження на одну особу для слухачів денної форми навчання становить 1640 годин на весь навчальний період, у тому числі нормативних дисциплін — 1080 годин, вибіркових дисциплін — 360 годин.

Реалізація магістерської програми забезпечується штатним науково-педагогічним персоналом кафедр Інституту, а також до роботи на факультеті запрошуються посадові особи органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівники і провідні фахівці органів державного управління, місцевого самоврядування, наукових та освітніх установ. У навчальному процесі використовуються заздалегідь визначені форми занять за програмами та тематичними планами, затвердженими кафедрами. Поряд з лекціями в них передбачено практичні (семінарські) заняття, ділові ігри, заняття з розглядом конкретних ситуацій (кейс-стаді), колоквіуми-практикуми, «круглі столи», «мозковий штурм» тощо. Позитивно зарекомендувала себе така форма навчання, як тематичні виїзні практичні заняття, коли слухачі разом із викладачами в управліннях і відділах органів місцевої виконавчої влади вивчають досвід практичного використання набутих знань.

Випусковою кафедрою за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» та 8.15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» стала кафедра державного управління (завідувач — д.держ.упр, проф. В.М. Мартиненко). Також з 2015 р. випусковою є кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування (завідувач — д.держ.упр, проф. Ю.О. Куц) за спеціальностями 8.15010009 «Місцеве самоврядування» та 8.15010010 «Регіональне управління» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Опанування практичними навичками та уміннями управлінської діяльності відбувається також під час стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Навчальний план денної форми навчання передбачає обов'язкове (тривалість 8 тижнів) стажування слухачів. Ті, хто успішно засвоїв програму навчання і достатньо володіє іноземною мовою, можуть бути відібрані для стажування за кордоном.

Результатом теоретичної та практичної підготовки слухачів є написання ними магістерської роботи, яка носить переважно аналітично-практичний характер і реально пов'язана з проблематикою державного управління. Підготовка і захист слухачами магістерських робіт дозволяє оцінити ступінь їх готовності до самостійної творчої роботи з вирішення проблем державного управління.

На факультеті організовано й функціонує слухацьке самоврядування, що сприяє гармонійному розвитку особистості слухача, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим органом слухацького самоврядування є загальні збори. Одним із напрямів діяльності слухацького самоврядування є організація роботи в регіональних земляцтвах.

На сьогоднішній день навчальний процес на факультеті забезпечують декан Бульба В.Г., заступник декана на громадських засадах Козлов К.І.; методисти деканату: головний спеціаліст Линник Л.П., провідні спеціалісти: Колісник Н.В., Мельниченко В.В., Нікітенко А.А., Олійник І.В. та Сова О.В.

Починаючи з 1996 р., майже 5 тис. державних службовців з чотирьох північно-східних областей України та АР Крим отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр державного управління». Сьогодні випускники факультету успішно працюють в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, запроваджуючи нову адміністративну культуру, утверджуючи принципи соціальної справедливості на основі світових і європейських стандартів, а також є членами громадських організацій та займаються політичною діяльністю. Крім того, випускники факультету, які обирають наукову стезю, продовжують навчання в аспірантурі та роблять свій внесок у розвиток різних галузей науки, в тому числі й державного управління.

Починаючи з вересня 2016 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», факультет розпочав підготовку магістрів за новою спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Контактна інформація:

телефони деканату (057) 732-34-70, (057) 732-58-72, (057) 732-53-43

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.