Міжнародна діяльність

Однією з основних місій Інституту є організація та розвиток міжнародного співробітництва у галузі державного управління, місцевого самоврядування, що полягає в адаптації змісту навчання до процесів глобалізації, інтернаціоналізації, нового міжнародного політичного, економічного, гуманітарного, адміністративного контексту, входження України в європейський простір; розвиток у державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування глобального світогляду, європейського мислення, національної самосвідомості. З метою забезпечення всебічного залучення слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців Академії до світових джерел інформації, вивчення, аналіз, узагальнення та використання кращої практики й світового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва сприяння створенню загальноєвропейського освітнього простору на основі спільних цінностей та стандартів якості здійснюються наступні заходи:

 

• Участь науковців, викладачів та аспірантів Інституту в міжнародних конференціях, симпозіумах та інших наукових форумах;

• Проведення щорічного міжнародного конгресу за участі іноземних представників;

• Участь Інституту в міжнародних проектах з підвищення інституціональної спроможності;

• Запрошення фахівців для проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів;

• Залучення іноземних викладачів до навчального процесу за програмою МПА: викладання іноземних мов, спеціальних дисциплін;

• Обмін делегаціями з метою налагодження контактів, обмін досвідом підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та підписання міжнародних угод;

• Читання лекцій, проведення наукових досліджень за кордоном фахівцями ХарРІ НАДУ;

• Стажування студентів, слухачів, аспірантів в органах державного управління та місцевого самоврядування іноземних країн. Участь в літніх та зимових школах;

• Проходження слухачами курсів дистанційної освіти, що пропонують закордонні партнери;

• Обмін публікаціями та результатами наукових досліджень;

• Отримання фахової іноземної літератури та навчального обладнання від закордонних організацій;

• Участь викладацького складу Інституту в програмах з підвищення кваліфікації "навчання навчаючих";

• Написання навчальних модулів, посібників на паперових та електронних носіях у співпраці з зарубіжними партнерами;

• Обмін інформацією з професійними мережами з публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи;

• Переклад іноземної літератури українською мовою за грантами ЄС;

• Проведення відео конференцій з закордонними навчальними закладами, фірмами та установами;

• Переговори за участю працівників посольств, консульств та міжнародних організацій з метою підтримки навчального процесу;

• Організація презентацій програм подорожей, навчальних та ознайомлювальних візитів для студентів та слухачів інституту;

• Участь в конкурсах на отримання стипендій іноземних держав для стажування за кордоном;

• Зв'язки з бібліотеками СНД та далекого зарубіжжя;

• Участь в європейському акредитаційному процесі для закладів з публічного адміністрування.

 

Концепція розвитку міжнародного співробітництва Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Вступ

Міжнародне співробітництво є неодмінною умовою успішного розвитку Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) як вищого навчального закладу, МІСІЯ якого полягає у підготовці висококласних спеціалістів для органів державного управління та місцевого самоврядування, організації фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі науки державного управління, розробці науково обґрунтованих пропозицій з пріоритетних напрямів реформування вітчизняного публічного врядування.

Інститут здійснює підготовку і перепідготовку фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей (далі – Регіон).

Пріоритетні напрями міжнародного співробітництва полягають у наступному:

— створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами;

— безпосереднє вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу;

— взаємодія з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту;

— поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України;

— підготовка фахівців за програмою надання подвійних дипломів;

— координація міжнародної діяльності Інституту з НАДУ та іншими регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону.

Закордонні партнери інституту

Інститут здійснює співробітництво із 25 країнами, серед них Німеччина, КНР, Франція, Алжир, Польща, Литва, Білорусь, Молдова, Канада, США, Чехія, Ізраїль, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Грузія та ін.

Співпрацю із закордонними партнерами організовано на підставі 33 міжнародних угод, серед яких угоди про співпрацю із Регіональним Інститутом Управління міста Лілль (Франція); громадською спілкою «Дружба сердець», м. Марбург, (Німеччина); Тяньцзінською Адміністративною Академією (КНР); Національною школою державного управління міста Варшава, Вищою Школою державного управління міста Білосток (Польща); Університетом міста Тлемцен (Алжир); Академією управління при Президентові Республіки Білорусь; факультетом соціальних наук Каунаського технологічного університету; Мерією міста Цинцинаті (США) тощо.

Інститут є членом Мережі інститутів і шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee), суб’єктом багатьох міжнародних угод та домовленостей про співпрацю з професійними партнерськими інституціями.

До навчального процесу залучаються провідні вчені зарубіжних країн, фахівці-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Слухачі Інституту мають нагоду стажуватися у ВНЗ-партнерах Польщі, Франції, Німеччини, США. Успішно розвивається співробітництво з профільованими навчальними закладами та урядовими організаціями Бельгії, Китаю, Канади, Молдови, Словаччини, Алжиру, Литви, Білорусі та інших країн.

Конкурентні переваги інституту у сфері розвитку міжнародного співробітництва

У порівнянні із вищими навчальними закладами Регіону Інститут має такі конкурентні переваги у сфері розвитку міжнародного співробітництва:

— високоякісні професорсько-викладацькі кадри, переважну більшість яких складають фахівці вищої кваліфікації, що мають значний власний досвід участі у міжнародних проектах і програмах співробітництва;

— особиста обізнаність викладачів Інституту щодо кращого закордонного досвіду здійснення публічного адміністрування у демократичних країнах світу;

— стійки, перевірені часом, професійні зв’язки із закордонними організаціями-партнерами, у тому числі у сфері спільних наукових, освітніх, гуманітарних та видавничих проектів;

— широка підтримка з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Регіону щодо здійснення практичних проектів міжнародного співробітництва;

— безпосередня налаштованість навчальних програм на використання кращого закордонного досвіду державного управління у процесі підготовки слухачів та студентів Інституту.

Проблемі, що здатні стримувати розвиток міжнародного співробітництва

Сталий розвиток міжнародного співробітництва в Інституту здатні стримувати такі об’єктивні та суб’єктивні чинники:

— недостатній рівень координації різних програм і проектів міжнародного співробітництва, що виконуються в Інституті;

— низький рівень особистої вмотивованості працівників Інституту щодо участі у програмах міжнародного співробітництва, особливо у проектах, що потребують значних фінансових витрат;

— недостатній у контексті сучасних вимог рівень володіння іноземними мовами з боку представників професорсько-викладацького складу Інституту, слухачів і студентів Інституту;

— неупорядкована система доступу працівників, професорсько-викладацького складу Інституту до провідних науко-метричних баз даних та міжнародних фахових видань з проблем державного управління (публічного адміністрування);

— відсутність досвіду роботи з іноземними слухачами і студентами як на організаційному, так і науково-методичному рівні, відсутність практики підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів.

Форми і методи міжнародного співробітництва

Здійснення місії Інституту та реалізація пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва передбачає проведення системних освітніх, наукових і науково-комунікативних заходів, таких як:

У напрямі створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами:

— стимулювання персональної зацікавленості працівників, слухачів і студентів Інституту у вивченні основних іноземних мов на рівні, що є необхідним для здійснення комунікативних заходів з іноземними колегами, викладацької та наукової діяльності;

— повноцінне входження Інституту до світової системи науко-метричних фахових видань;

— спільні комунікативні заходи, обмін науковими та освітніми візитами між вищими навчальними закладами та адміністративними установами інших країн;

— участь у програмах обміну викладачами, аспірантами, слухачами та студентами для оптимізації навчального процесу в Інституті, вивчення та використання досвіду партнерів;

— стажування слухачів, аспірантів і студентів Інституту в органах публічної влади іноземних країн, участь у міжнародних літніх школах та інших навчально-комунікативних заходах, що здійснюються поза межами основних навчальних програм;

— організація і проведення міжнародних конференцій, спільних семінарів з актуальних питань підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних та муніципальних службовців;

— сприяння проходженню практики іноземними стажерами в Інституті, організація їхньої активної участі у навчальному процесі та науково-дослідній роботі;

— публікація фахових наукових статей співробітників, аспірантів і здобувачів, видання наукових праць за результатами проведення спільних наукових комунікативних заходів, написання спільних монографій;

— допомога у працевлаштуванні студентів за кордоном під час літніх канікул.

У напрямі безпосереднього вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу:

— виконання спільних наукових досліджень і розробок з актуальних проблем юридичної, економічної, політичної науки, державного та муніципального управління;

— організація і проведення міжнародних конференцій, спільних семінарів з актуальних питань підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних та муніципальних службовців;

— участь викладацького складу Інституту в програмах з підвищення кваліфікації за принципом «навчання навчаючих»

— створення тимчасових творчих колективів для реалізації спільних наукових досліджень, розробки категоріально-понятійного апарату науки державного управління та споріднених галузей;

— обмін досвідом інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної та муніципальної влади, аналізу та оцінки ефективності діяльності регіональних органів публічної влади; оперативного видавництва, тиражування та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів;

— створення навчально-тренінгових програм підвищення кваліфікації державних і муніципальних службовців з питань вивчення та адаптації кращого світового досвіду публічного адміністрування.

У напрямі взаємодії з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту:

— організація системної роботи з фандрайзингу із залученням до спільної діяльності партнерів Інституту з регіональних органів публічної влади, спеціалізованих громадських організацій, українських та закордонних фахівців;

— отримання від закордонних організацій-партнерів Інституту в якості спонсорської допомоги фахової іноземної літератури та навчального обладнання;

— участь в освітніх, наукових і культурних проектах міжнародних фондів;

— участь на загальному інституційному рівні у проектах міжнародної технічної допомоги і в конкурсах на отримання грантів – на рівні особистої ініціативи членів трудового колективу Інституту для досягнення пріоритетів міжнародного співробітництва Інституту.

У напрямі поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України:

— спільна розробка та обмін навчальними матеріалами й посібниками, що використовуються у процесі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів; обмін науковою, методичною літературою та інформаційними матеріалами;

— публікації навчальних та науково-дослідницьких матеріалів науковців Інституту в іноземних інформаційних джерелах;

— залучення іноземних волонтерів для реалізації спільних наукових, культурних та освітніх проектів;

— спільне дослідження моральних, культурних і наукових цінностей суспільства, що віддзеркалюють специфіку багатонаціонального населення з метою подальшого укріплення добросусідських відносин, міжнародних зв’язків, співробітництва, створення єдиного наукового та освітнього простору, закріплення державності, соціально-економічного розвитку, політичної стабільності.

У напрямі підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів:

— пошук навчального закладу-партнера і встановлення довгострокових контактів для здійснення спільної діяльності щодо програм подвійних дипломів;

— вивчення можливостей залучення європейських та світових фондів до надання цільової фінансової допомоги Інституту для розробки програм надання подвійних дипломів;

— вивчення нормативної бази та досвіду вищих навчальних закладів України щодо впровадження програм надання подвійних дипломів;

— аналіз сучасних навчальних програм та методів навчання закордонних профільованих вищих навчальних закладів, а також можливостей їхньої адаптації до навчальної діяльності Інституту;

— впровадження європейських стандартів якості освіти державних і муніципальних службовців у контексті програм подвійних дипломів;

— участь у ліцензуванні відповідних програм.

У напрямі координації міжнародної діяльності Інституту з НАДУ, регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону:

— участь разом з іншими регіональними інститутами у масштабних багатосторонніх міжнародних проектах НАДУ;

— спільна розробка інструкцій, правил та інших документів, що визначають порядок роботи підрозділів міжнародних зв’язків системи Національної академії державного управління і процедури отримання міжнародної фінансової допомоги;

— участь у нарадах, семінарах та відео конференціях НАДУ з питань координації міжнародної діяльності з метою вдосконалення міжнародної складової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— організація і проведення науково-комунікативних та соціально-культурних заходів із залученням фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування Регіону.

Очікувані результати

У напрямі створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами:

— суттєве підвищення рівня володіння іноземними мовами, активізація особистої ініціативи працівників Інституту, спрямованої на поглиблення фахової співпраці з закордонними колегами, їхнє заохочення до самостійної участі у міжнародних програмах та конкурсах;

— укріплення міжособистісних контактів, активне залучення викладачів до навчального процесу в іноземних навчальних закладах;

— підвищення професійної обізнаності працівників Інституту на сучасному стані розвитку науки публічного адміністрування (державного управління) в інших країнах;

— мотивування фахівців Інституту до опанування іноземних мов на високому професійному рівні;

— стимулювання творчих контактів науковців Інституту за допомогою відряджень до організацій-партнерів або до іноземних профільованих інституцій для участі у міжнародних фахових заходах;

— підвищення авторитету вітчизняної науки та науковців у міжнародному фаховому середовищі.

У напрямі безпосереднього вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу:

— підвищення якості навчального процесу в Інституті за рахунок використання закордонного досвіду публічного управління, провідних методик викладання навчальних дисциплін, міжнародних баз даних тощо;

— активізація видавничої діяльності, у т.ч. за рахунок спільних публікацій вітчизняних та іноземних авторів з використанням диверсифікованих джерел фінансування;

— стимулювання розвитку наукових досліджень у галузі науки державного управління та споріднених галузей, зосередженість дослідницької діяльності на пріоритетних напрямках, узгодження вітчизняних науково-дослідних програм із основними трендами розвитку світової державно-управлінської науки;

— піднесення міжнародного статусу та авторитету наукових комунікативних заходів Інституту, у т.ч. щорічних міжнародних наукових конгресів;

— покращення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування за допомогою застосування кращого світового управлінського досвіду, в першу чергу країн Європейського Союзу;

— залучення державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування до використання міжнародних інформаційно-аналітичних баз даних;

— сприяння просуванню України шляхом європейської інтеграції.

У напрямі взаємодії з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту:

— повноправне входження Інституту до сучасної інфраструктури професійних мереж з публічного адміністрування, використання їхнього організаційного потенціалу та практичного досвіду для реалізації основних пріоритетів міжнародного співробітництва Інституту;

— розробка конкурентоспроможних проектів науково-дослідницької та навчально-організаційної діяльності, спрямованих на участь у міжнародних програмах, отримання стипендій від іноземних держав і фондів для творчих колективів та окремих науковців Інституту;

— покращення матеріально-технічної бази Інституту за рахунок одержання донорської допомоги;

— поповнення бібліотечних фондів Інституту сучасними науковими публікаціями від закордонних партнерів.

У напрямі поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України:

Поширення неупереджених відомостей про Україну, вітчизняну систему публічної влади серед закордонних колег Інституту, інформації щодо напрямків, змісту та очікуваних результатів конституційної реформи в Україні, об’єктивних і суб’єктивних переваг і труднощів, що супроводжують процес державного будівництва у нашій країні, і, як результат, якісне покращення іміджу системи вітчизняного державного управління у світі, піднесення авторитету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

У напрямі підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів:

— адаптація професійно-освітніх програм Інституту до кращих світових стандартів вищої освіти;

— розширення фахового досвіду викладачів, слухачів і студентів Інституту через їхнє заохочення до безпосередньої взаємодії із закордонними навчальними установами;

— поглиблення організаційних зв’язків Інституту із закордонними колегами у процесі реалізації програми подвійних дипломів;

— і зрештою – надання слухачам (студентам) Інституту подвійних дипломів про вищу освіту, які є конкурентоспроможними на європейському ринку;

— підвищення авторитету Інституту на регіональному ринку надання освітніх послуг.

У напрямі координації міжнародної діяльності Інституту з НАДУ, регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону:

— зростання інституціональної спроможності Інституту через активне залучення до загальних міжнародних програм Національної академії;

— розширення особистих контактів фахівців Інституту з вітчизняними та іноземними колегами;

— укріплення авторитету і конкурентоспроможності Інституту як вищого навчального закладу в межах регіону;

— підвищення якості підготовки висококласних спеціалістів для органів державного управління та місцевого самоврядування;

 

Успішне здійснення встановлених пріоритетів не тільки дозволяє суттєво піднести рівень навчальної та науково-дослідної діяльності в Інституті, але й сприяє підвищенню авторитету державної служби у суспільстві та у кінцевому підсумку – якісному та повномасштабному виконанню МІСІЇ Інституту в цілому.

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.