Кафедра державного управління

 

Мартиненко Василь Миколайович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
МАРТИНЕНКО Василь Миколайович

 

Кафедра державного управління має давню історію.

Сайт кафедри

 

Створена у 1996 році для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей і мала первинну назву «Кафедра державного управління, економіки та фінансів».

З 1997 року кафедра є випусковою за спеціальністю «Державне управління», а з 2003 року стала випусковою ще й за спеціальністю «Менеджмент», внаслідок чого була перейменована в «Кафедру державного управління та менеджменту».

Рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 30 жовтня 2012 р. № 10/175 та у відповідності до Наказу директора Інституту № 512–к від 31.10.2012 р. з 1 січня 2013 року дві кафедри – кафедра державного управління та менеджменту (з вересня 2012 року її очолювала д. держ. упр., проф. Коротич О.Б.) і кафедра публічного адміністрування та кадрової політики (з вересня 2005 року її очолював д. держ. упр., проф. Мартиненко В.М.), були об'єднані у кафедру державного управління – випускову у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління», а з 2016 року випусковою ще й за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за бакалаврською і магістерською програмами.

 

Основними напрямками діяльності кафедри є:

 

– підготовка магістрів за спеціальностями «Державне управління» і «Публічне управління та адміністрування» на факультеті підготовки магістрів державного управління;

– підготовка бакалаврів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» на факультеті соціально–економічного управління;

– проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

– виконання проектних робіт з питань оптимізації діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування;

– надання консультативних послуг з питань реформування та розвитку публічної служби.

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Факультет публічного управління та адміністрування

 

Основні дисципліни:

• Інноваційні технології професійного навчання

• Інституціональне забезпечення публічної влади

• Кадрова політика і державна служба

• Організаційно–правові засади державного управління

• Публічна комунікація і ділова мова в публічному

• Публічна служба

• Публічна служба /Кадровий менеджмент

• Стратегічне управління

• Теорія і історія державного управління

• Адміністрування, адміністративний аудит і відповідальність

• Антикризове управління

• Відкрите врядування та ефективна держава

• Демократична модернізація інститутів публічної сфери

• Демократичне врядування як інструмент розвитку публічної сфери

• Державне управління в країнах – членах ЄС (національний рівень)

• Етика та етикет ділового спілкування на публічній службі

• Інституційні реформи у публічній сфері

• Кадрова робота на публічній службі

• Керівник у державних інституціях

• Керування проектами

• Комунікації в державних інституціях

• Контроль адміністративної діяльності у сфері публічного управління

• Контроль у державних інституціях

• Лідерство та управління розвитком персоналу на публічній службі

• Моделі публічної служби у зарубіжних країнах

• Національні пріоритети демократичного врядування у публічній сфері

• Психологія та іміджелогія у сфері публічного управління

• Публічна служба в місцевому самоврядуванні

• Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування

• Стратегічне партнерство у державно–публічній сфері

• Сучасні концепції публічного управління

• Сучасні технології державно–громадських консультацій

• Тайм–менеджмент посадовця

• Технології проектного управління в публічній сфері

• Управління міжнародними проектами

• Управлінські засади формування та реалізації державної кадрової політики в Україні

 

Факультет соціально–економічного управління

 

Основні дисципліни:

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

• Вступ до спеціальності

• Історія України, української культури та державотворення

• Публічний менеджмент

• Статистика і методи досліджень

• Теорія організації

• Теорія та практика публічного адміністрування

 

Спеціальність «Менеджмент»

• Антикризове управління

• Державне та регіональне управління

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 1. Теорія організації

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Теорія організації

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 5. Самоменеджмент

• Основи теорії систем і системного аналізу

• Психологія

 

Презентація спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

 

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

 

– захищено докторських дисертацій – 6

– здійснюють підготовку докторських дисертацій – 5

– захищено кандидатських дисертацій – 36

– здійснюють підготовку кандидатських дисертацій – 6

 

Основні навчально–методичні публікації

 

1. Мельтюхова Н.М. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному: монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 180 с.

2. Керівник в системі державного управління [Текст]: навчальний посібник / [під ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін.]. – Х.: Вид–во «ДокНаукДержУпр», 2014. – 252 с.

3. Мартиненко В.М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В.М. Мартиненка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 208 с.

4. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / [уклад. : В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 48 с.

5. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.В. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.

6. Комунікації у державних інституціях: навч. посіб./ О.Б. Коротич. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с.

7. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 256 с.

8. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д–ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.

9. Теорія та історія державного управління: [навч. посібник] / [Н. М. Мельтюхова, Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк та ін.]. – К.: «Видничий дім "Професіонал"», 2008. – 288 с.

10. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно–управлінські виміри / Корженко В.В., Мельтюхова Н.М., Одінцова Г.С. // [Монографія] / За заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 268 с.

11. Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади / Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Г.С. Одінцова та ін.; За заг.ред. Н.М. Мельтюхової // – X.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 244 с.

12. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 136 с.

13. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.І. Мостового, О.Ф. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 152 с.

14. Миронова Н.С., Нікітін В.В. Організаційно–правові засади державного управління. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 110 с.

15. Миронова Н.С. Контроль в державних інституціях. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 46 с.

16. Мельтюхова Н.М., Євдокимов В.О. Психологічні аспекти управлінської діяльності: Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 37 с.

 

Наукові напрямки кафедри

 

На кафедрі сформовано і діє два наукових творчих колективи: «Кадри» та «Реформа». На кафедрі виконано 16 науково–дослідних робіт за Комплексним науковим проектом Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР – ОК № 0201U004833), а саме:

 

1. Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади (№ держреєстрації 0100U001209);

2. Вдосконалення структурно–функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади (№ держреєстрації 0105U002743);

3. Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління (№ держреєстрації 0109U002130 );

4. Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності кадрових служб у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0109U004867);

5. Інституційне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні (№ держреєстрації 0116U003317);

6. Комплексно–наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби (№ держреєстрації 0111U002651);

7. Механізми узгодження інтересів учасників державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0112U001163);

8. Науково–методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики сталого розвитку органами публічної влади (№ держреєстрації 0114U002454);

9. Підвищення ефективності та якості діяльності керівників в органах державної влади (№ держреєстрації 0111U002652);

10. Підвищення результативності взаємодії органів державного управління і органів місцевого самоврядування (№ держреєстрації 0111U002649);

11. Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0107U012333);

12. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0109U004869);

13. Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління (№ держреєстрації 0112U001160);

14. Розвиток системи публічного адміністрування в сучасній Україні (№ держреєстрації 0109U002131);

15. Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій (№ держреєстрації 0103U000842);

16. Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради (№ держреєстрації 0107U000576);

17. Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0106U001260);

18. Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державотворення в Україні (№ держреєстрації 0116U007245).

 

Основні наукові публікації

 

1. «Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади» (2007 р.);

2. «Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект)» (2008 р.);

3. «Соціальне партнерство державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління» (2009 р.);

4. «Публічне адміністрування в Україні» (2012 р.);

5. «Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку» (2013 р.);

6. «Керівник в системі державного управління» (2014 р.).

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д. держ. упр. Мартиненко Василь Миколайович

професор – д.держ.упр., проф. Коротич Олена Борисівна

доцент – к.держ.упр., доц. Набока Людмила Віталіївна

доцент – к.вет.н., доц. Дідок Юлія Валентинівна

доцент – к.е.н., доц. Євдокимов Вадим Олександрович

доцент – к.держ.упр., доц. Кузнецов Андрій Олегович

доцент – к.держ.упр., доц. Кирій Сергій Леонідович

доцент – к.держ.упр., доц. Конотопцева Юлія Володимирівна

доцент – к.держ.упр., доц. Щегорцова Вікторія Миколаївна

доцент – к.держ.упр., доц. Боковикова Юлія Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Коняєва Віта Вікторівна

доцент – к.держ.упр. Кулініч Олег Васильович

доцент – к.держ.упр. Макаренко Олександр Михайлович

доцент – к.держ.упр. Сергєєва Людмила Миколаївна

старший лаборантКаліберова Ірина Володимирівна

 

Контакти:

E-mail: kafedraduds@ukr.net

Телефон: +38 (057) 732–09–51

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.