Кафедра економічної політики та менеджменту

Латинін Микола Анатолійович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Латинін Микола Анатолійович

 

Кафедра була створена як кафедра економіки, фінансів та державного управління у вересні 1995 р. Напрямом діяльності кафедри була підготовка магістрів у сфері державного управління. З 1997 р. внаслідок відокремлення модулів, пов`язаних з державним управлінням, та створенням окремої кафедри, вона існувала під назвою економіки та фінансів.

Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 467/1 від 27 серпня 2001 р. кафедра економіки та фінансів була поділена на дві: кафедра економічної теорії та фінансів і кафедра економічної політики. Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 18К від 3 січня 2003 р. було створено кафедру управління трудовими ресурсами, до якої відійшли чотири штатні працівники кафедри економічної політики.

Наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України № 32–к від 22 січня 2013 року кафедру економічної політики реорганізовано у кафедру економічної політики та менеджменту.

Кафедра економічної політики та менеджменту є випускаючою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

На сьогоднішній день здійснюється підготовка студентів за денною та заочною формами навчання для здобуття:

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»;

  другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування».

У 2019–2020 навчальному році на кафедрі працює 13 осіб професорсько-викладацького складу, із них – 4 доктора наук, 3 професора, 9 кандидатів наук та 6 доцентів. Штатних працівників на кафедрі – 12 осіб.

 

сайт кафедри в інтернеті

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

Факультет публічного управління та адміністрування:

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

  Економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні

  Економічне врядування та публічні фінанси

  Макроекономічна політика та аналіз її ефективності

  Монетарна політика і регулювання банківської та біржової діяльності

  Стратегічне управління

Факультет ФСЕУ:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Управління персоналом та економіка праці"

  Бізнес-планування та інвестування

  Державне регулювання економіки

  Економіка і фінанси підприємства

  Економічна теорія. Модуль 2. Макроекономіка

  Економічний аналіз

  Інституціональна економіка

  Інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності

  Комунікативний менеджмент

  Маркетинг та логістика

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 2. Менеджмент

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 3. Операційний менеджмент

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 6. Управління інноваціями

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 7. Стратегічне управління підприємством

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 8. Адміністративний менеджмент

  Організація підприємницької діяльності

  Офісний менеджмент

  Планування та прогнозування діяльності організації

  Ситуаційний менеджмент

  Статистика

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

  Економіка. Модуль 1. Макроекономічна політика та аналіз її ефективності

  Економіка. Модуль 2. Міжнародна економіка

  Економіка. Модуль 3. Корпоративна стратегія

  Взаємодія з органами влади: GR–менеджмент

  Логістичний менеджмент

  Маркетинг. Модуль 1. Маркетингові дослідження

  Маркетинг. Модуль 2. Маркетингова товарна політика

  Маркетинг. Модуль 3. Ціноутворення та цінова політика

  Менеджмент. Модуль 1. HR-менеджмент

  Менеджмент. Модуль 2. Управління проектами

  Менеджмент. Модуль 3. Інвестиційний менеджмент

  Міжсекторальна політика та аналіз її ефективності

  Організація бізнесу

  Реінжиніринг бізнес–процесів та управлінське консультування

  Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність

  PR (звязки з громадскістю)

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці»

  Економіка підприємства

  Економічний аналіз

  Інституціональна економіка

  Макроекономіка

  Маркетинг

  Менеджмент

  Статистика

  Інноваційний розвиток підприємства

  Стратегічне управління підприємством

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

  Інституціональна економіка

  Макроекономіка

  Маркетинг

  Менеджмент

  Статистика

  Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

  Основи економіки. Модуль 2. Макроекономіка

  Основи економіки. Модуль 4. Економіка підприємств публічної сфери

 

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими та дипломними роботами з усіх вище перелічених спеціальностей.

Науково–методична робота

З 2016 р. кафедра веде дослідження за темою "Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного розвитку", науковий керівник творчого колективу – д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

За комплексним науковим проектом Академії «Державне управління та місцеве самоврядування» з 2019 р. кафедрою виконується науково-дослідна робота за темою «Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: виклики та можливості» (№ держреєстрації 0119U001388), науковий керівник – д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

Працівники кафедри беруть участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів державної влади та інших установ, а також приймають участь у роботі спеціалізованих вчених рад з підготовки кандидатів та докторів наук з державного управління.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Усього захищено 23 кандидатських та 3 докторські дисертації з державного управління. Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка 5 аспірантів та 1 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Підготовка на кафедрі докторських та кандидатських дисертацій здійснюється з актуальних проблем:

  державне регулювання розвитку фінансового ринку України;

  інноваційні технології в державному управлінні;

  державна політика щодо розвитку аграрного сектора економіки;

  державне регулювання розвитку регіональних агропромислових кластерів тощо.

Наукові публікації кафедри

1. Регіональна політика розвитку аграрної сфери: [моногр.] / [за заг. ред. проф. Г. І. Мостового]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – 292 с.

2. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПКм [моногр.] / [редкол. Л. М. Анічин, Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий та ін.]; за заг. ред. проф. Л. М. Анічина. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – 296 с.

3. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [моногр.] / М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – 376 с.

4. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: [моногр.] / Т. М. Лозинська. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – 272 с.

5. Дєгтяр А. О., Амосов О. Ю., Латинін М. А. Реалізація політики інноваційно–інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: [моногр.] / [А. О.Дєгтяр, О. Ю. Амосов, М. А. Латинін та ін.]; за заг. ред. А. О. Дєгтяря. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – 144 с.

6. Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: [моногр.] / О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – 232 с.

7. Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: [моногр.] / С. В. Майстро. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 240 с.

8. Дєгтяр А. О., Латинін М. А., Галушко В. О. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва: [моногр.] / А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін, В. О. Галушко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 200 с.

9. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: [моногр.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг.ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 276 с.

10. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 320 с.

11. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – С. 67–75.

12. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: моногр. / [М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – X.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 276 с. – (До 10–річчя кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ).

13. Ковальчук В.Г. Державне управління соціально–економічним розвитком регіону: монографія / В.Г. Ковальчук. – Х.: Золоті сторінки, 2013. – 296 с.

14. Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання: [монографія] / Ю. О. Ульянченко. – X.: Вид–во "Асоціації докторів наук з державного управління", 2013. – 368 с.

15. Цінова політика сільськогосподарських підприємств в умовах ринку: [моногр.] / Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко. – Х.: ХНАУ, 2012. – 228 с.

16. Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин в умовах соціально–економічних трансформацій: моногр. – Х.: "Міськдрук", 2012. – 260 с.

17. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – С. 140–157.

18. Майстро С.В. Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектора України / Аграрна політика та аграрна економіка: теоретико–прикладні аспекти: моногр. / [Г. П. Пасемко, С. В. Шевченко та ін.]; за заг. ред. Г. П. Пасемко. – Х., "Міськдрук": ХНАУ, 2013. – С. 126–147.

19. Мельниченко О. А. Соціальна відповідальність: сутність, види, засоби / О. А. Мельниченко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2–х т. / [кол. авт.]; за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Дніпропетр.: Вид–во НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 361–366.

20. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / [І.В. Дунаєв, М.А. Латинін, О.О. Лукашов та ін.] за заг. ред. В.С. Бакірова, Л.О. Белової, О.О. Лукашова та ін. // Х.: Харківська обл. рада, Харківська ОДА, 2015. – 177 с. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.

21. Латинін М.А. Напрями вдосконалення механізмів впливу громадських організацій на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні / М.А. Латинін, О.О. Міщан // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2–х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка? М–во освіти і науки України? Нац. гірн. ун–т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.2. – С. 356–361.

22. Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2017 – 329 с.

Підручники та навчальні посібники за тематикою проекту:

1. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Макроекономічна політика: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – 132 с.

2. Теорія статистики: [навч. посіб.] / [Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр, В. К. Горкавий, В. В. Ярова]; за заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – 300 с.

2. Державна служба: [навч. посіб.] / [за заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова, Г. О. Андрусенка]. Економічна теорія: Макроекономіка. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003.

3. Мельниченко О. А. Сільське господарство зарубіжних країн: навчальний посібник / В. О. Муковоз, О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХДАУ, 2001. – 146 с.

4. Мельниченко О. А. Економіка підприємства: [практикум] / О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – 130 с.

5. Державна служба: [навч. посіб.] / [за заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова, Г. О. Андрусенка]. Економічна теорія: Макроекономіка. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003.

6. Майстро С. В., Латинін М. А. Основи бізнес–планування: [навч. посіб.] / С. В. Майстро., М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 43 с.

7. Мостовий Г. І., Дєгтяр А. О., Горкавий В. К. Статистика: [практикум] / Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр, В. К. Горкавий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 126 с.

8. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Державне регулювання макроекономічних процесів: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 166 с.

9. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Макроекономіка: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 188 с.

10. Лозинська Т.М., Лактіонова Г.П., Ульянченко Ю.О. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Т.М. Лозинська, Г.П. Лактіонова, Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 140 с.

11. Андрусенко Г. О. Інституціональна економіка: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 98 с.

12. Латинін М. А., Лозинська Т. М. Стратегічне планування: [навч. посіб.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська? [за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 104 с.

13. Амосов О. Ю., Латинін М. А. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 204 с. (гриф МОН України – лист № 14/18–Г–180 від 23 січня 2008 року).

14. Амосов О. Ю, Латинін М. А. Конкурентна політика: [підручн.] / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 290 с. (гриф МОН України – лист № 14/18–Г–834 від 10 квітня 2008 року).

15. Косенко В. В. Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності: [опорн. консп. лекцій] / В. В. Косенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 168 с.

16. Андрусенко Г. О., Косенко В. В., Пасемко Г.П. Макроекономічна політика та аналіз її ефективності: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, В. В. Косенко, Г. П. Пасемко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 236 с.

17. Бабаєв В. Ю., Дунаєв І. В., Орел Ю. Л. Прогнозування: [навч.–метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни] / В. Ю. Бабаєв, І. В. Дунаєв, Ю. Л. Орел. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 64 с.

18. Бабаєв В. Ю., Дунаєв І. В., Орел Ю. Л. Прогнозування: [опорн. консп. лекцій] / В. Ю. Бабаєв, І. В. Дунаєв, Ю. Л. Орел. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 60 с.

19. Дунаєв І.В. Торговельна політика: Навч. посіб. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 132 с.

20. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: опорний конспект лекцій / Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 136 с.

21. Статистика. Курс лекцій: навчальний посібник / В.Ю. Бабаєв, Ю.О. Ульянченко. – Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2010. – 194 с.

22. Дунаєв І.В. Торговельна політика: Навч. посіб.: 2–ге видання, доповнене і перероблене / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – 2011. – до 15 авт.арк. – Готується і подається на гриф МОН України у 2011–2012 навч. році.

23. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 248 с. (гриф МОНУ, лист № 1.4/18–Г–67.1 від 9.01.2009).

24. Статистика: навч.–метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв, Д. М. Тюріна, Л. В. Піддубна, Ю. О. Ульянченко? За заг. ред. проф. Г.І. Мостового. – К.: “Хай–Тек Прес”, 2011. – 288 с. (надано гриф МОНУ, лист № 1/11–2020 від 14.03.11).

25. Стратегічне планування: навч. посіб. / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І.В. Дунаєв? за заг. ред. д.е.н., проф.. О.Ю. Амосова. – 2–ге вид., перероб. та доп. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 248 с. (Гриф МОН України, дист № 1/11–6822 від 15.05.2012 р.).

26. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Д.В. Карамишев, М.А. Латинін, С.О. Бриксін та ін. – Х.: Вид–во “Точка”, 2012. – 230 с.

27. Статистичні методи в державному управлінні: навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Бабаєв, М. В. Гончаренко? за заг. ред. д.держ.упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 164 с.

28. Правове та інституційне забезпечення інтеграційних процесів України: навч.–метод. посіб. / [уклад. О.О. Труш, С.В. Майстро, Н.С. Фесенко та ін.]. 2012. – 303 с. (64 с. / 303 с.).

29. Лісабонський договір та інституційно–правові засади функціонування ЄС: навч.–метод. посіб. / [уклад. Фесенко Н.С., Стрельцов В.Ю., Майстро С.В. та ін.]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 112 с. (36 с. / 112 с.).

30. Основні принципи діяльності та функції публічних адміністрацій // Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]? за заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 256 с.

31. Мельниченко О. А. Управління структурними зрушеннями: підручник / О. А. Мельниченко. – Х.: Оберіг, 2013. – 300 c.

32. Торговельна політика: Навч. посіб.: 2–ге вид., перероб. та доп. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 220 с.

33. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук, М.А. Латинін [та ін.]? за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К.: НАДУ, 2013. – 120 с.

34. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.]? за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К.: К.І.С., 2014. – 200 с.

35. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” / [О.Б. Коротич, В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв та ін.]? за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 164 с. ( розділ 2.3. “Управління змінами” С. 47–54.

36. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]? за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 196 с. (розділ 1.6 “Самоменеджмент” С. 74–84.

37. Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, М.В. Гончаренко, М.М. Коваленко, С.В. Майстро? за заг. ред. д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяра. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 244 с.

38. Мельниченко О. А. Механізми державної підтримки збалансованого розвитку регіонів / О. А. Мельниченко // Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / [кол. авт.]? за заг. ред. М. А. Латиніна, О. Ю. Бобровської, В. Б. Родченка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Ч. 1. – С. 80–88.

39. Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін.? за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х.: Вид–во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

40. Менеджмент для магістрів: навч. посіб. / [М. М. Коваленко, М. А. Латинін, О. А. Мельниченко та ін.]? за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – 500 с.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор, Латинін Микола Анатолійович

професор – д.держ.упр., проф. Майстро Сергій Вікторович

професор — д.держ.упр., проф. Ульянченко Юрій Олександрович

доцент — к.держ.упр., доц. Бабаєв Валерій Юрійович

доцент — к.держ.упр., доц. Дунаєв Ігор Володимирович

доцент — к.держ.упр., доц. Косенко Віктор Вікторович

доцент — к.держ.упр., доц. Тимоха Денис Анатолійович

доцент — к.вет.н., доц. Дідок Юлія Валентинівна

доцент — к.держ.упр., доц. Клименко Наталія Григорівна

доцент — к.держ.упр. Ваніна Яна Адольфівна

доцент — к.держ.упр. Косенко Аліса Володимирівна

доцент — к.держ.упр. Горбань Аліна Ігорівна

доцент — к.держ.упр. Чернятіна Вікторія Анатоліївна

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.