Кафедра економічної політики та менеджменту

Латинін Микола Анатолійович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Латинін Микола Анатолійович

 

Кафедра була створена як кафедра економіки, фінансів та державного управління у вересні 1995 р. Напрямом діяльності кафедри була підготовка магістрів у сфері державного управління. З 1997 р. внаслідок відокремлення модулів, пов`язаних з державним управлінням, та створенням окремої кафедри, вона існувала під назвою економіки та фінансів.

Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 467/1 від 27 серпня 2001 р. кафедра економіки та фінансів була поділена на дві: кафедра економічної теорії та фінансів і кафедра економічної політики. Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 18К від 3 січня 2003 р. було створено кафедру управління трудовими ресурсами, до якої відійшли чотири штатні працівники кафедри економічної політики.

Наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України № 32-к від 22 січня 2013 року кафедру економічної політики реорганізовано у кафедру економічної політики та менеджменту.

Напрямом діяльності кафедри економічної політики є підготовка магістрів у сфері державного та публічного управління, бізнес–адміністрування; управління інноваційною діяльністю; управління в сфері економічної конкуренції; магістрів з управління персоналом та економіки праці; з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; та бакалаврів з менеджменту; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; публічного управління та адміністрування.

У 2017–2018 навчальному році на кафедрі працює 14 осіб професорсько–викладацького складу, із них штатних працівників – 10 осіб.

 

сайт кафедри в інтернеті

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Факультет підготовки магістрів державного управління:

• Економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні

• Макроекономічна політика та аналіз її ефективності

• Міжсекторальна політика та аналіз її ефективності

• Монетарна політика і регулювання банківської і біржової діяльності

• Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності

• Стратегічне управління

• Структурно–галузеві механізми державного регулювання економіки

• Торговельна політика

• Управління інноваційним та інвестиційним розвитком

• Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України

• Функціональні механізми державного регулювання економіки

 

Факультет ФСЕУ:

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці»

• Банківська справа

• Економіка підприємства

• Економічний аналіз

• Інноваційний розвиток підприємства

• Інституціональна економіка

• Макроекономіка

• Маркетинг

• Менеджмент

• Статистика

• Стратегічне управління підприємством

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

• Економіка та управління знаннями

• Менеджмент

• Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»

• Економіка і фінанси підприємства

• Економічна діагностика

• Інституціональна економіка

• Інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності

• Маркетинг

• Маркетинг та логістика

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 2. Менеджмент

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 3. Операційний менеджмент

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 6. Управління інноваціями

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 7. Стратегічне управління

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 8. Адміністративний менеджмент

• Організація підприємницької діяльності

• Основи бізнес–планування

• Основи біржової діяльності

• Планування та прогнозування діяльності організації

• Ризик у менеджменті

• Ситуаційний менеджмент

• Статистика

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

• Основи економіки. Модуль 2. Макроекономіка

• Основи економіки. Модуль 4. Економіка підприємств публічної сфери

• Статистика і методи досліджень

Освітньо–професійна програма «Бізнес–адміністрування»

• PR (звязки з громадскістю)

• Бізнес та економіка. Модуль 1. Макроекономічна політика та аналіз її ефективності

• Бізнес та економіка. Модуль 3. Міжнародний бізнес

• Бізнес та економіка. Модуль 4. Корпоративна стратегія

• Взаємодія з органами влади: GR–менеджмент

• Внутрішнє і зовнішнє середовище та життєвий цикл проекту

• Ініціатори, керівник і команда проекту

• Комунікативна політика фірми

• Конкурентна політика

• Логістичний менеджмент

• Маркетинг

• Менеджмент

• Міжсекторальна політика та аналіз її ефективності

• Організація бізнесу

• Реінжиніринг бізнес–процесів та управлінське консультування

• Трансфер технологій

• Управління змінами

• Управління ризиками та змінами в проекті

• Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність

• Фінансування та управління витратами

 

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», «Бізнес-адміністрування» «Управління інноваційною діяльністю», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Підприємництва», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Щорічний випуск спеціалістів, підготовлених на кафедрі, становить близько ста осіб, магістрів - 15-20 осіб.

 

Науково–методична робота

 

З 2016 р. кафедра веде дослідження за темою «Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного розвитку», науковий керівник творчого колективу — д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

 

Напрями підготовки кандидатських та докторських дисертацій

 

Над докторською дисертацією працюють два викладача (Бабаєв В.Ю., Дунаєв І.В.); шість аспірантів денної та заочної форм навчання (Свиридова Г.О., Чернятіна В.А., Міщан О,О., Юсип О.Л., Лукашов О.О., Заскалкіна О.М.).

 

Наукові публікації кафедри

 

1. Регіональна політика розвитку аграрної сфери: [моногр.] / [за заг. ред. проф. Г. І. Мостового]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 292 с.

2. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК: [моногр.] / [редкол. Л. М. Анічин, Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий та ін.]; за заг. ред. проф. Л. М. Анічина. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 296 с.

3. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [моногр.] / М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 376 с.

4. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: [моногр.] / Т. М. Лозинська. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 272 с.

5. Дєгтяр А. О., Амосов О. Ю., Латинін М. А. Реалізація політики інноваційно–інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: [моногр.] / [А. О.Дєгтяр, О. Ю. Амосов, М. А. Латинін та ін.]; за заг. ред. А. О. Дєгтяря. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 144 с.

6. Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: [моногр.] / О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 232 с.

7. Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: [моногр.] / С. В. Майстро. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 240 с.

8. Дєгтяр А. О., Латинін М. А., Галушко В. О. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва: [моногр.] / А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін, В. О. Галушко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 200 с.

9. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: [моногр.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг.ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 276 с.

10. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 320 с.

11. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 67–75.

12. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: моногр. / [М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – X.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 276 с. – (До 10–річчя кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ).

13. Ковальчук В.Г. Державне управління соціально–економічним розвитком регіону: монографія / В.Г. Ковальчук. – Х.: Золоті сторінки, 2013. – 296 с.

14. Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання: [монографія] / Ю. О. Ульянченко. – X.: Вид–во «Асоціації докторів наук з державного управління», 2013. – 368 с.

15. Цінова політика сільськогосподарських підприємств в умовах ринку: [моногр.] / Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко. – Х. ХНАУ. 2012, – 228 с.

16. Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин в умовах соціально–економічних трансформацій: моногр. – Х.: «Міськдрук», 2012. – 260 с.

17. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 140–157.

18. Майстро С.В. Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектора України / Аграрна політика та аграрна економіка: теоретико–прикладні аспекти: моногр. / [Г. П. Пасемко, С. В. Шевченко та ін.]; за заг. ред. Г. П. Пасемко. – Х., «Міськдрук»: ХНАУ, 2013. – С. 126–147.

19. Мельниченко О. А. Соціальна відповідальність: сутність, види, засоби / О. А. Мельниченко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2–х т. / [кол. авт.]; за заг. ред. Г. Г. Півняка. – Дніпропетр.: Вид–во НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 361–366.

20. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / [І.В. Дунаєв, М.А. Латинін, О.О. Лукашов та ін.] за заг. ред. В.С. Бакірова, Л.О. Белової, О.О. Лукашова та ін. // Х.: Харківська обл. рада, Харківська ОДА, 2015. – 177 с. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.

21. Латинін М.А. Напрями вдосконалення механізмів впливу громадських організацій на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні / М.А. Латинін, О.О. Міщан // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2–х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М–во освіти і науки України; Нац. гірн. ун–т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.2. – С. 356–361.

22. Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 329 с.

 

Підручники та навчальні посібники за тематикою проекту:

 

1. Теорія статистики: [навч. посіб.] / [Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр, В. К. Горкавий, В. В. Ярова]; за заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 300 с.

2. Державна служба: [навч. посіб.] / [за заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова, Г. О. Андрусенка]. Економічна теорія: Макроекономіка. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003.

3. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Макроекономічна політика: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 132 с.

4. Мельниченко О. А. Економіка підприємства: [практикум] / О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 130 с.

5. Майстро С. В., Латинін М. А. Основи бізнес–планування: [навч. посіб.] / С. В. Майстро., М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 43 с.

6. Мостовий Г. І., Дєгтяр А. О., Горкавий В. К. Статистика: [практикум] / Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр, В. К. Горкавий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 126 с.

7. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Державне регулювання макроекономічних процесів: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 166 с.

8. Андрусенко Г. О., Мостовий Г. І. Макроекономіка: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 188 с.

9. Лозинська Т. М., Лактіонова Г. П., Ульянченко Ю. О. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Т. М.Лозинська, Г. П.Лактіонова, Ю. О.Ульянченко. – Х.: Вид–во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2005. – 140 с.

10. Андрусенко Г. О. Інституціональна економіка: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 98 с.

11. Латинін М. А., Лозинська Т. М. Стратегічне планування: [навч. посіб.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська; [за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 104 с.

12. Амосов О. Ю., Латинін М. А. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 204 с. (гриф МОН України – лист №14/18–Г–180 від 23 січня 2008 року).

13. Амосов О. Ю, Латинін М. А. Конкурентна політика: [підручн.] / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 290 с. (гриф МОН України – лист №14/18–Г–834 від 10 квітня 2008 року).

14. Косенко В. В. Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності: [опорн. консп. лекцій] / В. В. Косенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 168 с.

15. Андрусенко Г. О., Косенко В. В., Пасемко Г. П. Макроекономічна політика та аналіз її ефективності: [опорн. консп. лекцій] / Г. О. Андрусенко, В. В. Косенко, Г. П. Пасемко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.

16. Бабаєв В. Ю., Дунаєв І. В., Орел Ю. Л. Прогнозування: [навч.–метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни] / В. Ю. Бабаєв, І. В. Дунаєв, Ю. Л. Орел. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 64 с.

17. Бабаєв В. Ю., Дунаєв І. В., Орел Ю. Л. Прогнозування: [опорн. консп. лекцій] / В. Ю. Бабаєв, І. В. Дунаєв, Ю. Л. Орел. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 60 с.

18. Дунаєв І.В. Торговельна політика: Навч. посіб.: 2–ге видання, доповнене і перероблене / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – 2011. – до 15 авт.арк. – Готується і подається на гриф МОН України у 2011–2012 навч. році.

19. Дунаєв І.В. Торговельна політика: Навч. посіб. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 132 с.

20. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: опорний конспект лекцій / Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 136 с.

21. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (надано гриф МОНУ, лист №1.4/18–Г–67.1 від 9.01.2009).

22. Статистика: навч.–метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв, Д. М. Тюріна, Л. В. Піддубна, Ю. О. Ульянченко; За заг. ред. проф. Г.І. Мостового. – К.: «Хай–Тек Прес», 2011. – 288 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11–2020 від 14.03.11).

23. Статистика. Курс лекцій: навчальний посібник / В.Ю. Бабаєв, Ю.О. Ульянченко. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – 194 с.

24. Мельниченко О. А. Управління структурними зрушеннями: [підручник] / О.А. Мельниченко. – Х.: Оберіг, 2013. – 300 с.

25. Торговельна політика: Навч. посіб.: 2–ге вид., перероб. та доп. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 220 с.

26. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук, М.А. Латинін [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К.: НАДУ, 2013. – 120 с.

27. Стратегічне планування: навч. посіб. / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І.В. Дунаєв; за заг. ред. д.е.н., проф.. О.Ю. Амосова. – 2–ге вид., перероб. та доп. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 248 с. (Гриф МОН України, дист №1/11–6822 від 15.05.2012 р.).

28. Інвестиційний менеджмент :навч. посіб. / Д.В. Карамишев, М.А. Латинін, С.О. Бриксін та ін. – Х.: Вид–во «Точка», 2012. – 230 с.

29. Статистичні методи в державному управлінні: навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Бабаєв, М. В. Гончаренко; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 164 с.

30. Правове та інституційне забезпечення інтеграційних процесів України: навч.–метод. посіб. / [уклад. О.О. Труш, С.В. Майстро, Н.С. Фесенко та ін.]. 2012. – 303 с. (64 с. / 303 с.).

31. Лісабонський договір та інституційно–правові засади функціонування ЄС: навч.–метод. посіб. / [уклад. Фесенко Н.С., Стрельцов В.Ю., Майстро С.В. та ін.]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 112 с. (36 с. / 112 с.).

32. Основні принципи діяльності та функції публічних адміністрацій // Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 256 с.

33. Ульянченко Ю.О. Політика галузева: підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (гриф МОНУ, лист №1.4/18–Г–67.1 від 9.01.2009).

34. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О.Б. Коротич, В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 164 с. ( розділ 2.3. «Управління змінами» С. 47–54.

35. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с. (розділ 1.6 «Самоменеджмент» С. 74–84.

36. Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, М.В. Гончаренко, М.М. Коваленко, С.В. Майстро; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяра. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 244 с.

37. Мельниченко О. А. Сільське господарство зарубіжних країн: навчальний посібник / В. О. Муковоз, О. А. Мельниченко. – Х.: Вид–во ХДАУ, 2001. – 146 с.

38. Мельниченко О. А. Управління структурними зрушеннями: підручник / О. А. Мельниченко. – Х.: Оберіг, 2013. – 300 c.

39. Мельниченко О. А. Механізми державної підтримки збалансованого розвитку регіонів / О. А. Мельниченко // Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / [кол. авт.]; за заг. ред. М. А. Латиніна, О. Ю. Бобровської, В. Б. Родченка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Ч. 1. – С. 80–88.

40. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К.: К.І.С., 2014. – 200 с.

41. Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін.; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х.: Вид–во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

42. Менеджмент для магістрів: навч. посіб. / [М. М. Коваленко, М. А. Латинін, О. А. Мельниченко та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 500 с.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри  – д.держ.упр., професор, Латинін Микола Анатолійович

професор – д.держ.упр., проф. Майстро Сергій Вікторович

професор – д.держ.упр., доц. Ульянченко Юрій Олександрович

доцент – к.держ.упр., доц. Бабаєв Валерій Юрійович

доцент – к.держ.упр., доц. Дунаєв Ігор Володимирович

доцент – к.держ.упр., доц. Косенко Віктор Вікторович

доцент – к.держ.упр., доц. Тимоха Денис Анатолійович

доцент – к.вет.н., доц. Дідок Юлія Валентинівна

доцент – к.держ.упр. Ваніна Яна Адольфівна

доцент – к.держ.упр. Косенко Аліса Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Гнатенко Аліна Ігорівна

доцент – К.держ.упр., доцент Клименко Наталія Григорівна

Старший викладач  – Іванова Ірина Дмитрівна

Старший викладач  – Петров Олександр Геннадійович

Провідний фахівець планово–облікового відділу
навчально–методичного управління
 – Чернятіна В.А.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.