Кафедра іноземних мов

Шур Валерій Матвійович Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент
Шур Валерій Матвійович

 

У квітні 1996 року кафедру було створено як кафедру загально-гуманітарних дисциплін з метою забезпечення навчального процесу з іноземних (англійської, німецької) мов і ділової української мови в кількості 5 викладачів.

У 1998 році було відокремлено кафедру іноземних мов, викладачі якої викладають англійську, німецьку, французьку мови.

На теперішній час на кафедрі є 7,75 штатних одиниць та працює 12 штатних викладачів, з яких:

– кандидатів наук, доцентів – 4, з них двоє є кандидатами наук з державного управління, Сергєєва Олена Юріївна є пошукачем на здобуття ступеня доктора наук з державного управління;

– старших викладачів – 7.

Кафедра працює на:

– факультеті підготовки магістрів державного управління з денною, вечірньою,заочною та заочно-дистанційною формами навчання;

– на факультеті соціально–економічного управління на денному та заочному відділеннях;

– факультеті підвищення кваліфікації;

– з аспірантами.

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Фікультет підготовки магістрів державного управління

Основні дисципліни

• Іноземна мова в професійній діяльності

• Професійна іноземна мова в публічному управлінні

 

Факультативні дисципліни:

• Іноземна мова в професійній діяльності (факультативна)

 

Факультет соціально–економічного управління

Основні дисципліни:

• Професійна іноземна мова в публічному управлінні

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Ділова іноземна мова

• Іноземна мова

 

Факультативні дисципліни:

• Іноземна мова (факультативна)

 

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

• Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування

 

Основні навчально–методичні публікації

 

1. Амосова Л.В. Навчально–методична розробка «Le francais usuel dans les dialogues» до дисципліни «Іноземна мова в професійній діяльності».– Укладач Л.В. Амосова – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С.24.

2. Астапова Т.О. «Органи місцевого самоврядування провідних країн світу» навчально–методична розробка з читання англійською мовою для слухачів денного факультету магістерської підготовки I–II курсу. – Уклад. Т.О. Астапова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с.16.

3. Астапова Т.О. «Закордонний досвід реформування державного управління» // Навчально–методична розробка з читання англійською мовою «Закордонний досвід реформування державного управління» для слухачів денного факультету магістерської підготовки I–II курсу. Уклад. Т.О. Астапова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 18 с.

4. Білобородова Л.Д., Шепелєва С. М. Ділова англійська мова: навички спілкування (частина 1): навч.–метод. розробка для студентів V курсу факультету соціально–економічного управління зі спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Управління персоналом і економіка праці». – Уклад. С.М. Шепелєва, Л.Д. Білобородова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с.20.

5. Амосова Л.В. Le francais usuel (les exemples de dialogue): навч.–метод. розробка (французькою мовою) мовою для слухачів ф–ту підготовки магістрів державного управління денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 36 с.

6. Ігратенко Л.Ю. навчально–методична розробка для підготовки до кваліфікаційного іспиту з дисципліни «іноземна мова в професійній діяльності (англійська)» для слухачів факультету магістерської підготовки денного відділення, а також може використовуватися для слухачів факультету магістерської підготовки за фахом «Державне управління» та «Державна служба». Матеріал, який надано в розробці, можна використовувати на практичних заняттях курсу «Іноземна мова у професійній діяльності» / уклад. Л. Ю. Ігнатенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 24 с.

7. Сергєєва О.Ю., Ігнатенко Л.Ю., Шур В.М. Англійська мова у професійній діяльності (державне управління): навч. Посіб/О.Ю. Сергєєва, Л.Ю. Ігнатенко, В.М. Шур. – Х.: Вид–во ХарРі НАДУ НАДУ «Магістр», 2014. – 136 с. – Мова англійська

8. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «DECISION–MAKING» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 26 с.

9. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «DIVERSITY OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 26 с.

10. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «Leadership» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 25 с.

11. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «Public Administration Personnel» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 26 с.

12. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «THE SOURCES OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 18 с.

13. Сергєєва О. Ю навчально–методична розробка англійською мовою «WHAT IS OF PUBLIC ADMINISTRATION» для слухачів факультету магістерської підготовки денного, заочного, вечірнього відділень за фахом «Державне управління» та «Державна служба», а також може використовуватися для студентів ФСЕУ / уклад. О.Ю. Сергєєва. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 24 с.

14. Шур В.М., Студінська С.Ю., Навчально–методична розробка «ділова іноземна мова» (англійською мовою) для студентів V курсу факултету соціально–економічного управління за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю», а також може використовуватися для слухачів факультету магістерської підготовки за фахом «Державне управління» та «Державна служба» / уклад. В.М. Шур, С.Ю. Студинська. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 56 с.

15. Михайлець Л.М. Навчально–методична розробка англійською мовою «The Presidency and the Executive Branch in the USA» для слухачів ІІ курсу факультету підготовки магістрів державного управління денної та вечірньої форм навчання. Укладач Л. М. Михайлець. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 25 с.

 

Наукові напрямки кафедри

 

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження, зокрема виконано такі НДР:

1. Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції державних служблвців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах європейської інтеграції України.

2. Сучасні засоби навчання іноземних мов фахівців у сфері публічного управління та адміністрування в умовах євроінтеграційних процесів україни.

 

Основні наукові публікації

 

1. Амосов О.Ю., Амосова Л.В. Концептуальні положення щодо філософії реформи підготовки сучасного управлінця // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид–во УАДУ, 2000, – Вип. 2, ч.ІІІ – С. 3–9.

2. Амосов О.Ю., Амосова Л.В Суть формування компетенції керівника // Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні (мат–ли Всеукраїнської наук.–пр. конференції від 1 лютого 2002 р.). – Х.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – С. 115 – 118.

3. Амосов О.Ю., Амосова Л.В. Регіональний аспект реформування управління освітою // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. Вип. 1/2001 Державне управління та місцеве самоврядування ч.І. – Х., 2001. – С. 53–54.

4. Амосова Л.В. Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах європейської інтеграції України: монографія / [В.М. Шур, Л.В. Амосова, Л.Ю. Ігнатенко]. – Х.::Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с. 223.

5. Астапова Т.О. Партисипативна демократія як основа розвитку суспільства / Астапова Т.О.// Держава та регіони: наук.–виробничий журнал. – 2007. – № 3. – С. 13–17. – (Серія «Державне управління»).

6. Гаврилова О.О. Іноземна мова як складова професійної компетенції сучасного фахівця // Публічне управління XXI століття: форсайтинг успіху: зб. тез XVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магіст», 2016. – 475–477.

7. Ігратенко Л.Ю., Сергєєва О.Ю. Бізові принципи партисипативності в державному будівництві // Публічне управління: стратегія реформ 2020: зб. тез XV Міжнар. Наук. Конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магіст», 2015. – 64–66.

8. Сергєєва О.Ю. Мовний чинник як складова національної ідентифікації та розбудови української державності ) // Публічне управління XXI століття: форсайтинг успіху: зб. тез XVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магіст», 2016. – 466–470.

9. Сасник С.М. Роль мотивації у вивченні іноземних мов // Оптимізація процесу навчання іншомовного спілкування спеціалістів – нефілологів. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції від 25–30 червня 2013 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С.59–62.

10. Шепелєва С.М. Optimization of Тeaching Basic Business to Students of Nonlinguistic Institutes // Оптимізація процесу навчання іншомовного спілкування спеціалістів – нефілологів. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції від 25–30 червня 2013 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С.100–103.

11. Шепелєва С. М., Білобородова Л.Д. Ділова англійська мова: навички спілкування (частина 1): навч.–метод. розробка для студентів V курсу факультету соціально–економічного управління зі спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Управління персоналом і економіка праці». – Уклад. С.М. Шепелєва, Л.Д. Білобородова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с.20.

12. Шур В.М., Амосова Л.В. Навчання монологічного мовлення студентів ВНЗ немовних спеціальностей // Оптимізація процесу навчання іншомовного спілкування спеціалістів – нефілологів. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції від 25–30 червня 2013 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С.3–7.

13. Шур В.М. Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах європейської інтеграції України: монографія / [В.М. Шур, Л.В. Амосова, Л.Ю. Ігнатенко]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с. 223

14. Amosova L.V., Astapova T.O. German Eхperiens in Training Civil Servants. Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІНАДУ «Магістр», 2017. – 544 с.

15. IgnatenkoL.Yu., Sergeeva O.Yu. Democratization of Political Systems by Way of Developing Local Self–government. Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІНАДУ «Магістр», 2017. – 544 с.

16. Kustria Ia. O. Introduction of European experience with the purpose of ensuring social guarantees and raising living standards. Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІНАДУ «Магістр», 2017. – 544 с.

 

Бібліотечка кафедри

 

DECISION–MAKING Навчально–методична розробка англійською мовою для слухачів факультету магістерської підготовки денної форми навчання

LEADERSHIP Навчально–методична розробка англійською мовою для слухачів факультету магістерської підготовки денної форми навчання

ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (АНГЛІЙСЬКА) Навчально–методична розробка для підготовки до кваліфікаційного іспиту з дисципліни для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління денної форми навчання

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

доцент – к.пед.н., доц. Амосова Лариса Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Астапова Тетяна Олександрівна

доцент – – к.держ.упр. Сергєєва Олена Юріївна

старший викладач – Білобородова Лариса Дмитрівна

старший викладач – Круподеря Олена Олегівна

старший викладач – Ігнатенко Ліна Юріївна

старший викладач – Кравченко Наталія Володимирівна

старший викладач – Михайлець Лариса Михайлівна

старший викладач – Сасник Світлана Михайлівна

старший викладач – Кустря Яна Олександрівна

старший лаборант – Філімонова Валерія Андріївна

 

Контакти:

E-mail: foreignlangdepartment@ukr.netl

Телефон: +38 (057) 732–51–95 (дод. 131)

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.