Кафедра інформаційних технологій і систем управління

Сайт кафедри

 

З перших днів існування Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові України у травні 1996 року була створена кафедра інформаційних технологій. Її засновником був доктор фізико–математичних наук, професор Ю.Г. Машкаров. Потім кафедрою керував к.ф–м.н, доц. П.Є. Минко. З 1999 року по теперішній час кафедрою завідує д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Кафедра забезпечує навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей на базі Регіонального та Харківського обласних центрів. З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці слухачів на кваліфікаційний рівень «магістр державного управління» за денною та заочною формами навчання.

У березні 2004 року кафедра була знов об'єднана з кафедрою інформатики.

В вересні 2005 року кафедра отримала нову назву «Інформатизація державного управління».

В січні 2013 року кафедра була перетворена у кафедру «інформаційних технологій і систем управління».

 

 

Професорсько–викладацький штат кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Орлов Олександр Валентинович

професор – д.ф–м.н., проф. Машкаров Юрій Григорович

професор – д.держ.упр., к.ф–м.н., проф. Мельников Олександр Федорович

доцент – к.т.н., доц. Клімушин Петро Сергійович

доцент – к.т.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович

доцент – к.ф–м.н., доц. Минко Петро Євгенович

професор – д.т.н., проф. Петров Костянтин Едуардович

доцент – к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович

старший викладач – Іванова Ірина Дмитрівна

провідний спеціаліст – Ткаченко Марина Олександрівна

 

Навчальна робота

 

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень «Магістр державного управління», а також бакалаврів і спеціалістів на факультеті соціально–економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

 

За кафедрою закріплені такі дисципліни

 

ФПМДУ

 

• Архітектура та інформаційно–технологічна інфраструктура електронного урядування

• Електронна взаємодія органів публічної влади

• Електронна демократія

• Електронна установа

• Електронні послуги органів публічної влади

• Інформаційна економіка

• Інформаційна політика та електронне врядування

• Інформаційні системи та мережі в державному управлінні

• Інформаційні технології прийняття нечітких управлінських рішень

• Концептуальні засади електронного урядування

• Моделі інноваційних процесів в електронному врядуванні

• Монетарна політика і регулювання банківської і біржової діяльності

• Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади

• Система публічного управління в умовах глобалізації та впровадження європейських стандартів

• Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

• Технології управлінських комунікацій взаємодії

• Цифрова економіка та належне врядування

• Інноваційні технології публічного управління

 

ФСЕУ

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці»

 

• Економетрія

• Економіко–математичні методи та моделі. Модуль2. Економетрика

• Інформатика

• Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці

• Математика для економістів

• Моделювання в управлінні соціально–економічними системами

 

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

 

• Вища та прикладна математика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Електронна торгівля

• Інформатика

• Інформаційні системи в маркетинговій політиці

• Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

 

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»

 

• Вища та прикладна математика

• Електронна комерція

• Інформаційні системи та технології

 

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

• Вища та прикладна математика

• Інформаційні технології і та електронний документообіг

 

Освітньо–професійна програма «Бізнес–адміністрування»

 

• Актуальні аспекти управління ІТ службою компанії

• Інтернет–маркетинг

• Інформаційні системи в бізнесі та управлінні

• Методології та стандарти в ІТ

• Сучасні рішення в сфері управління ІТ–архітектурой

• Технології продаж інформаційних та ІТ продуктів

• Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність

 

Аспірантура

 

• Інформаційні технології у науковій діяльності

 

У навчальному процесі, крім необхідних операційних систем і загально відомих офісних програм, застосовуються такі сучасні програмні засоби як:

• Комплексні інформаційні системи (1С Підприємство, Парус, Галактика, Бест звіт плюс)

• Системи електронного документообігу (Дело, Megapolis, Optima, DocРro, ЕЦП PGP)

• Спеціалізовані інформаційні системи (Картка)

 

Науково–методична робота

 

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за комплексною тематикою "Основні напрямки підвищення ефективності органів державної влади щодо соціального економічного розвитку регіонів" у аспекті розробки Концепції впровадження електронного урядування в Україні найбільш детально опрацьовуються такі напрями як:

• узагальнення наукових розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо обґрунтування стратегії і тактики виконання державних програм впровадження електронного урядування в Україні;

• удосконалення методологічного, теоретичного та методичного забезпечення аналізу, оцінки та прогнозування наслідків впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка державних механізмів впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка рекомендацій стосовно використання системи електронного урядування в Україні.

 

Основні навчально–методичі праці, опубліковані за останні 5 років

 

Орлов О. В. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: навч. посіб. / [Ю. Г. Машкаров, М. В. Мордвінцев та ін.]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 264 с. – Гриф МОН України.

Комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–воХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, – 212 с.

Інформаційна політика в Україні: комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, – 228 с.

Інформатика: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев, І. В. Кобзев: за заг. ред. д.ф–м.н., проф. Машкарова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014, – 323 с.

Електрона комерція Навч. Посіб / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, П.С. Клімушин, І.В. Кобзев – Х: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 249 с.

Інформаційні системи в управлінні персоналом навч. посіб. / П. С. Клімушин. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 260 с.

 

Перелік праць співробітників кафедри ІТіСУ 2014–2016 рр.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.