Кафедра політології та філософії

Дзюндзюк Вячеслав Борисович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Дзюндзюк Вячеслав Борисович

 

Кафедра політології та філософії була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики. Мета створення кафедри полягала у викладанні дисциплін з політології та філософії на факультетах усіх форм навчання, для підвищення кваліфікації державних службовців Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей на базі обласного та регіонального центрів

Кафедра активно бере участь у професійній підготовці висококваліфікованих, високоморальних, відповідальних фахівців для органів державного управління і місцевого самоврядування, здатних формувати державну політику і забезпечувати її реалізацію на всіх рівнях, через надання їм сучасних знань з політичних і філософських наук, формування у них відповідних умінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Для слухачів з магістерської підготовки денної, вечірньої та заочної форм навчання:

Основні дисципліни:

• Глобалізація та політика національної безпеки

• Громадські об'єднання і політичні партії як суб'єкти політичного процесу

• Громадсько–політичні об'єднання як суб'єкти політичного процесу

• Демократичне врядування: теорія і практика

• Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні

• Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

• Інформаційна політика

• Інформаційна політика та електронне врядування

• Інформаційні виборчі технології

• Інформаційні війни

• Інформаційно–аналітичне забезпечення комунікативної діяльності

• Комунікативні технології в публічному управлінні

• Конфліктологія

• Креативність і етика аналізу державної політики

• Кризові комунікації

• Організація діяльності прес–служби органу публічної влади

• Парламентаризм

• Політико–адміністративні відносини в структурі державної влади

• Політична культура в публічному управління

• Політична психологія та іміджелогія

• Політичний менеджмент і маркетинг

• Публічна політика

• Стратегічні комунікації

 

 

Факультативні дисципліни:

• Мистецтво ділового спілкування

• Інформаційні виборчі технології

• Креативність і етика аналізу державної політики

 

Для аспірантів усіх форм навчання:

• Етика та світоглядні засади наукової діяльності

• Комунікативні аспекти діяльності дослідника

• Концептуальні засади розвитку публічного управління та адміністрування

• Концептуальні засади сучасного наукового пізнання

• Публічна політика

• Технологія підготовки та захисту дисертації

 

Для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання:

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки)«Управління персоналом та економіка праці»

1. Політологія

2. Філософія

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

1. Політологія

2. Філософія

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»

1. Етика ділового спілкування

2. Політологія

3. Філософія

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

1. Основи політичних наук

2. Філософія

Освітньо–професійна програма «Бізнес–адміністрування»

Методологія наукових досліджень та прийняття управлінських рішень

 

Бібліотечка кафедри

 

Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Державна політика аналіз та механізм її впровадження. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Інституційні особливості та технології сучасних політичних процесів. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Інформаційна політика – 2. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Концептуальні засади взаємодії політики та управління. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Креативність і етика аналізу державної політики. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Основи інформаційно-аналітичної діяльності. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Філософські проблеми державного управління (Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління). План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Філософські проблеми державного управління (Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку). План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

 

Науково–методична робота

 

1. Державні закупівлі в Україні: практикум: [навч.-метод. посіб.] / Укладач К. І. Козлов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 39 с.

2. Дзюндзюк В. Б. Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк. – Х.: Хар РІ НАДУ, 2009.

3. Дзюндзюк В. Б. Громадсько-політичні об'єднання як суб'єкти політичних процесів [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк, В. В. Нікітін. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2008.

4. Діуліна В. В. Феномен політичного лідерства та проблеми політичного лідерства в умовах модернізації / В.В. Діуліна // Політична модернізація: підручник / [ В.В.Діуліна, В.Б. Дзюндзюк, О.І. Крюков та ін.]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С.166–178.

5. Комунікації в публічному адмініструванні // Навчально-методичні матеріали // Укладач О. В. Радченко. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ „Магістр”, 2009. – 40 с.

6. Крюков О. І. Політичні партії як суб'єкт формування політико–управлінської еліти в умовах політичної модернізації [навч. посібник]. – К.: Парламентське видавництво, 2008 – 416 с.

7. Навчально-методичні матеріали з підготовки членів дільничних виборчих комісій та офіційних спостерігачів по виборам депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів 31 жовтня 2010 року / Укладачі О.В. Радченко, К.І. Козлов, Ю.Г. Падафет. – Х.: Вид-во Асоціації докторів державного управління, 2010. – 40 с.

8. Організаційно-правові основи здійснення державних закупівель: [навч.-метод. посіб.] / Укладачі К. І. Мельникова, К. І. Козлов, О. С. Мельников. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 205 с.

9. Політична модернізація : [підручник] / В. Дзюндзюк, Л. Приходченко, О.Крюков и др. – Х.: Вид-во Асоціації докторів державного управління, 2011. – 400/86 с.

10.Політична модернізація підручник / за заг. ред. д.держ.упр. В. Б. Дзюндзюка, д.держ.упр. О. В. Радченка, к.соц.н. О. А. Котукова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 400 с.

11.Політична модернізація: теорія та історія: метод. реком. для слухачів усіх форм навчання / [уклад. : В. Б. Дзюндзюк, О. А. Котуков, О. В. Радченко, Т. В. Кузнякова та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – 48 с.

12.Солових В. П. Політико-адміністративні відносини у процесі трансформації політичної системи України / В. П. Солових // Політична модернізація: [підручник] / за ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка; д.держ.упр., доц О. В. Радченка; к.соц.н. О. А.Котукова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 320-332.

13.Солових В. П. Політико-управлінські відносини: методологія та практика: [Монографія] / В. П. Солових. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 164 с.

14.Державна інформаційна політика: навч. посіб. [В.Б.Дзюндзюк, О.І.Крюков, В.А.Ландсман та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б.Дзюндзюка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 344 с.

15.Етика державного управлінця : програма та методичні вказівки з дисципліни «Етика державного управлінця» (модуль «Філософські проблеми державного управління») для слухачів за спеціальністю «Державне управління» / уклад. О.М.Крутій. – Х.:: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2012. – 24 с.

16.Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В. Б. Дзюндзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.

17.Абетка політична: матеріали для практичного використання [Навчальний посібник] / За наук.ред. док.наук держ. упр. О. В. Радченка; Вид. 9-е, доп. і перероб. – Житомир, ОЦМІ, 2012. – 350 с.

18.Радченко О. В. Антропологічні витоки феномену державної влади / О. В. Радченко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – Хмельницький, 2012 – № 2(42). – С. 63 – 70.

19.Котуков О., Кузнякова Т. Оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. [Електронний ресурс] – Х.: Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2012. – № 2(10): – Режим доступу. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/2/06.pdf

20.Хашиєва Л. В. Теоретичні основи модернізації системи державного управління на засадах комунікативної парадигми // Актуальні проблеми державного управління. – Х. – 2012. – Вип. 1 (41). – С. 98–105.

21.Філософські проблеми державного управління: Навч. посібник / За заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013.

22.Філософія і психологія публічної влади: монографія / В.Б. Дзюндзюк, Б.В. Дзюндзюк, К.І. Козлов, О.А. Котуков, О.М. Крутій, О.І. Крюков, А.О. Кузнецов, Д.В. Олійник, В.П. Солових, Л.В. Хашиєва, Т.Б. Хомуленко; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюка. – Х.: Вид-во «Магістр», 2015. – 392 с.

23.Філософські історії в коміксах/В.Б.Дзюндзюк, Л.В.Хашиєва, О.А.Котуков, Д.В.Олійник: за заг.ред к.держ.упр Л.В.Хашиєвої: худож.О.М.Іваненко. – Х.: Вид-во «Магістр», 2016. – 32.:Іл

 

Наукові напрямки кафедри

 

Рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри сприяє формуванню наукової школи з проблем управління політичними процесами на центральному та регіональному рівні. Увесь професорський склад кафедри бере участь у роботі Спеціалізованих вчених рад. Авторитет кафедри визнано у науковому середовищі, доказом чого є звернення щодо рецензування дисертацій, авторефератів, монографій, навчальних посібників, підручників та інших наукових праць.

Основним науковим напрямком діяльності кафедри є дослідження стану та перспектив удосконалення державної політики України, яке передбачає розробку наступних проблем: політика та механізми її впровадження в Україні, держава та державотворчі процеси, формування соціальної держави, етика державної служби, соціологічні методи досліджень, аналіз державної політики, сучасні геополітичні процеси, основи взаємодії політики та управління.

Згідно із державною науково-технічною програмою у 2012 році кафедра виконує дослідження з теми Публічне врядування у сучасній державі (0112U001159).

Працівники кафедри беруть участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів державної влади та інших установ у підготовці законодавчих, нормативно-правових актів відповідної проблематики.

З 2016 року згідно із державною науково-технічною програмою кафедра виконує наукове дослідження з теми «Публічне управління в умовах глобалізації» (0116U007246)

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 

Підготовка науково–педагогічних кадрів через аспірантуру здійснюється при кафедрі з 1997 р., а через докторантуру з 2006 р. Усього захищено 23 кандидатських та 3 докторські дисертації з державного управління. Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка 2 докторантів наук, 20 аспірантів та 5 здобувачів наукового ступеня.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Дзюндзюк Вячеслав Борисович

професор – д.філос.н., проф. Корженко Володимир Васильович

професор – д.держ.упр., проф. Крутій Олена Миколаївна

професор – д.держ.упр., проф. Солових Віталій Павлович

доцент – к.держ.упр., доц. Козлов Костянтин Іванович

доцент – к.соц.н., доц. Котуков Олександр Анатолійович

доцент – к.держ.упр. Хашиєва Любов Васамбеківна

доцент – к.держ.упр., доц. Даудова Галина Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Котковський Володимир Романович

доцент – к.держ.упр. Олійник Денис Володимирович

доцент – к.держ.упр., доц. Соболь Роман Георгійович

доцент – к.т.н., доц. Мельман Вікторія Олександрівна

провідний спеціаліст – Макаренко Ірина Олександрівна

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.