Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Завідувач кафедри

 

доктор наук з державного управління, професор
Єлагін Віктор Павлович

 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004р. після реорганізації кафедри державної політики. Метою кафедри є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади і місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики та підготовка на основі сучасних досліджень державних службовців для Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей.

 

Навчальна робота кафедри

 

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: валеологія, демографія, державна політика в сфері охорони здоров'я, державна політика в сфері праці, державна політика і управління в освіті, державна політика та стратегія охорони здоров'я, державне регулювання охорони громадського здоров'я, державне управління освітою, економіка та фінансування охорони здоров'я, історія України, історія української культури, культурологія, методика викладання у вищій школі, основи охорони праці, охорона праці в галузі, правова політика держави в сфері соціально-трудових відносин, соціальна політика, соціальний розвиток, соціальні системи та духовне життя суспільства, соціально-демографічна політика, соціологія, теорія і практика державного управління охороною здоров'я, теорія та організація управління освітою, управління навчальними закладами, теорія та практика медичного страхування, технологія та організація соціальних досліджень, університетська освіта, управління соціальним і гуманітарним розвитком, управління трудовими ресурсами, фізичне виховання, фізіологія і психологія праці, фінансово-економічні засади управління освітою, формування здорового способу життя, естетика, етика.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальності "Державне управління".

 

Науково-методична робота кафедри

 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики. У січні 2013 р. в ході реорганізації ХарРІ НАДУ при Президентові України до кафедри соціальної і гуманітарної політики приєдналася кафедра управління охороною суспільного здоров'я.

Метою кафедри соціальної і гуманітарної політики є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики.

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також викладання соціогуманітарних дисциплін згідно програм підготовки бакалаврів і спеціалістів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління персоналом та економіка праці" на факультеті соціально-економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

 

Основні публікації колективу кафедри:

1. Afanasieva Iu. The process of development of the social institution of the family as an object of the state population policy: cultural and historical aspect // Iu. Afanasieva // Authority and Society (History, Theory, Practice) : Scientific Magazine of the Open Diplomacy Association, 2015 – №2 (34). – P. 83-95.

2. Афанасьєва Ю. В. Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім’ї / Ю. Афанасьєва // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 70–78.

3. Бульба В.Г. Державна гуманітарна політика України щодо розвитку освіти: механізми реалізації / В. Г. Бульба, О. В. Поступна, О. В. Степанко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магистр», 2013. – № 2 (44). – С. 7–13.

4. Бульба В.Г. Аксіологічні основи соціальної реклами як ресурсу управління соціальним розвитком / В.Г. Бульба, О.В. Федченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. - № 1(47).

5. Вашев О.Є. Розвиток муніципальної медицини як складова реформування системи охорони здоров’я / О.Є.Вашев, О.В.Мазурок// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1 (48). – С. 101-106.

6. Вашев О.Є. Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я та проблеми формування галузі медичного права / О.Є.Вашев, О.Г.Рогова, Т.Б.Пустовойт// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 4 (47). – С. 197-204.

7. Грантрайтинг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / [за заг. ред. О. Кулініча; 2-ге вид., доп. і перер.]. – Х. : Золотые страницы, 2015. – 96 с.

8. Єлагін В.П. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / В.П. Єлагін, Д.В. Карамишев, В.Ф. Золотарьов. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 256с.

9. Єлагін В.П. Модернізація соціальної взаємодії на основі теорії інституціональних матриць.// Збірник тез ХV Міжнар. наук. конгресу «Публічне управління: стратегія реформ 2020», Харків, 23 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. С 271 – 273.

10. Єлагін В.П. Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук.пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип.2 (2). – С. 98 – 106 (Серія «Державне управління»).

11. Карамишев Д.В. Формування системи цінностей і переконань як чинник інститутуціональних перетворень в українському суспільстві / Д.В. Карамишев // Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1(52). – С. 6-14.

12. Карамишев Д.В. Запровадження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Л.О.Бєлова, Д.В.Карамишев // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. Вип. 1(49) – С. 8-14.

13. Кулинич О. Участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики: учебное пособие / Х.-Ю. Мэтт, Е. Петровская, О. Кулинич. – К.: Программа поддержки молодежной политики в странах региона Восточного партнерства, 2014. – 124 с.

14. Меляков А.В. Перспективи українсько-польської співпраці в контексті державної історичної політики / А.В. Меляков // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах : Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. (м. Хелм, Польща 27 листопада 2015р.) / За заг. ред. О.Є. Бухтатого, О.В. Радченка. – Хелм, 2016. – С. 69-74.

15. Меляков А.В. Громадянські компетентності в контексті імплементації Закону України «Про засудження тоталітарних режимів…» / А.В. Меляков // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції за міжн. участю (Київ, 17-18 березня 2016р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, Н.Г. Протасової, Ю.О. Молчанової. – К. : НАДУ, 2016. – С. 174-177.

16. Поступна О. В. Управління освітою в інтересах сталого розвитку регіону: особливості, проблеми, перспективи / О. В. Поступна, А. Є. Тамм // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 2. – С.92-98.

17. Поступна О.В. Наукометричний аналіз автореферативного фонду України з дослідження методологічних основ формування системи управління освітою в галузі науки державного управління / О. В. Поступна // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1 (52). – С. 77-86.

18. Поступна О. В. Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності / В. Г. Бульба, О. В. Поступна // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1 (49). – С. 143-148.

19. Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : монографія / [Л.О. Бєлова, О.Є.Вашев, Д.В. Карамишев, та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 368 с.

20. Садовська Л.М. Державне управління вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / Л.М. Садовська // Публічне управління ХХІ століття: форсайтинг успіху: збірник тез ХVІ Міжнародного наукового конгресу (м. Харків, 21 квітня 2016р.) / Харків, 2016. – С. 120-123.

21. Садовська Л.М. Механізми держаного регулювання національно-патріотичним вихованням в Україні / Л.М. Садовська // Актуальные научные исследования в современном мире: ХV Международная научная конференция (21-22 июля 2016г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов -Переяслав-Хмельницкий, 2016.-Выпуск 7(15), часть 2 - С. 73-75.

22. Сичова В.В. Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр. (за даними Харківського міського центру зайнятості) / В.В. Сичова, Н.Ю. Абакумова, О.А. Корженко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С. 216–224.

23. Тамм А. Є. Державна політика і управління в освіті : підручник; термінологічний словник / А. Є. Тамм, О. В. Радченко, О. В. Поступна. – Х.: Вид-во Асоціація докторів наук державного управління, 2011. – 272 с.

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., професор, професор кафедри Єлагін Віктор Павлович

Штатні співробітники кафедри:

к.держ.упр., доцент кафедри – Афанасьєва Юлія Віталіївна

к.м.н., доцент, професор кафедри – Вашев Олег Єгорович

к.м.н., доцент, професор кафедри – Волос Богдан Омелянович

к.с-г.н., доцент, доцент кафедри – Садовська Ліна Миколаївна

старший викладач – Синявіна Марина Василівна

к.і.н., доцент, професор кафедри – Тамм Анатолій Євгенович

Внутрішні сумісники кафедри:

д.соц.н., професор, професор кафедри – Бєлова Людмила Олександрівна

д.держ.упр., професор, професор кафедри – Бульба Володимир Григорович

д.держ.упр., професор, професор кафедри – Карамишев Дмитро Васильович

к.держ.упр., доцент кафедри – Кулініч Олег Васильович

к.і.н., доцент, професор кафедри – Меляков Антон Володимирович

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри – Поступна Олена Вікторівна

Зовнішні сумісники кафедри:

к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри – Безкоровайний Дмитро Олександрович

старший викладач – Кулаков Денис Валерійович

к.держ.упр., доцент кафедри – Лєрмонтова Юлія Олександрівна

д.держ.упр., професор, професор кафедри – Сичова Вікторія Вікторівна

старший викладач – Четчикова Ольга Іванівна

Провідний спеціаліст кафедри – Лисенко Олена Віталіївна

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.