Кафедра української мови

Редін Петро ОлексійовичЗавідувач кафедри – заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент
Редін Петро Олексійович

 

Кафедра заснована в січні 1998 р. для підвищення мовної компетенції державних службовців ХОДА.

З вересня 1998 року працівники кафедри викладають на денному та заочному факультетах, ФСЕУ. З листопада 2001 р. проводяться заняття з аспірантами.

Кафедра має високий рівень науково-педагогічних працівників. У різний час тут працювали провідні вітчизняні лінгвісти доктори наук, професори Л. А. Лисиченко, С. І. Дорошенко, О. О. Маленко, С. В. Ломакович, яка була першим завідувачем, професор О. А. Олексенко. З вересня 1998 р. кафедру очолює заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук доцент П.О. Редін. Під його керівництвом сформовано стабільний штат викладачів.

Діяльність кафедри спрямована на формування й вироблення достатнього рівня мовної компетентності майбутніх публічних управлінців, спеціалістів із менеджменту й управління персоналом, підвищення мовної вправності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Кафедра здійснює експертизу й атестацію осіб, які претендують на вступ до державної служби.

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Фікультет підготовки магістрів державного управління:

Основні дисципліни:

• Публічний дискурс

Факультет соціально-економічного управління:

Основні дисципліни:

• Українська мова

• Українська мова та ділове спілкування

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

Факультативні дисципліни:

• Українська ділова мова

• Ділова українська мова

 

Основні навчально–методичні публікації

 

1. Редін П.О. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. / П.О. Редін, В.М. Терещенко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 232 с.

2. Редін П.О. Практичний курс української мови : навч. посіб. Вид. 4-те. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 200 с.

3. Редін П.О. Українська ділова мова : навч. посібник / П.О. Редін, В.М. Терещенко. – Вид. 4-те. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 256 с.

4. Загребельна Л.С. Діловодство в управлінській діяльності : навчальний посібник для студентів факультету соціально-економічного управління / Л.С. Загребельна. –? Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. ?– 92 с.

5. Терещенко В.М. Українська мова та література. Навч.-практ. довідник / В.М. Терещенко. – Х. : Торсінг плюс, 2014. – 384 с. : іл.

6. Гамова Г.І. Ораторське мистецтво : навч. посібн. / Г.І. Гамова. – 3-тє вид. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 168 с.

7. Піддубна В.В. Польська мова. – Ч. 1 : навч. посіб. / В.В. Піддубна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 156 с.

8. Редін П.О. Культура мовлення державного службовця : [навч. посіб.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 200 с.

Наукові напрямки кафедри

 

Колективом кафедри здійснюються наукові дослідження.

Зокрема виконано такі НДР:

1. «Особливості функціонування та розвитку української мови в офіційно-діловій сфері».

2. «Шляхи вдосконалення культури мовлення державного службовця».

3. «Культура українського мовлення державного службовця як складова фахової компетентності».

4. «Підвищення культури українського ділового мовлення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

На сьогодні кафедра розробляє науково-дослідну тему «Підвищення мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів»

 

Основні наукові публікації

 

1. Редін П.О. Концепт «воля» в українській мовній картині світу : монографія / П.О. Редін, О.О. Яцкевич. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 264 с.

2. Редін П. Простір і час в українській фразеології [Текст] : монографія / П.О. Редін; передмова В.М. Терещенка; уклад. покажч. Н.В. Піддубна, В.М. Терещенко, Н.В. Щербакова. – Х. : «Друкарня Мадрид», 2017. – 160 с.

3. Гамова Г.І. Прагмалінгвістичні основи знань з ділової української мови в публічному управлінні / Г.І. Гамова // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 370–372.

4. Гамова Г.І. Методичні підходи до реалізації мовної компетенції публічних управлінців / Гамова Г.І., Загребельна Л.С. // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації : зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 301–304.

5. Загребельна Л.С. Напрями освоєння професійного мовлення майбутніми управлінцями / Л.С. Загребельна // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 грудня 2014 р. : У 2-х ч. – Ч. ІI. – Х. : НУЦЗУ, 2014. – С. 62–64.

6. Загребельна Л.С. Конотації як додаткові елементи значення в структуру синонімічної групи / Л.С. Загребельна // Теорія і методика навчання : проблеми та наукові пошуки : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2015. – Вип. 10. – С. 45–51.

7. Загребельна Л.С. Семінари-тренінги як форма поглиблення вмінь і навичок майбутніх державних службовців з діловодства / Л.С. Загребельна // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 385–386.

8. Піддубна В. Полонізми в лексичній системі української літературної мови / В. Піддубна. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 28 (32). – С. 34–36.

9. Піддубна В.В. Висвітлення питання про польський вплив на українську мову в науковій літературі / В.В. Піддубна. // Лінгвістичні дослідження. – 2015. – № 39. – С. 177–181.

10.Піддубна В.В. Українсько-польські та польсько-українські словники усталених виразів : проблемні питання / Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, В.В. Піддубна. // Лінгвістичні дослідження. – 2015. – № 39. – С. 43–55.

11.Терещенко В.М. Асиметричність складносурядних пояснювальних речень як наслідок актуалізації прагматики ввічливості / О.О. Полозова, В.М. Терещенко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 69–75.

12.Терещенко В.М. Зміст сертифікаційної роботи на отримання державним службовцем сертифіката про володіння державною мовою / П.О. Редін, В.М. Терещенко // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації : зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квіт. 2017 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 320–324.

13.Терещенко В.М. Місце конструкцій із пояснювальним відношенням у класифікаціях складного сполучникового речення / В.М. Терещенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 45. – С. 103?108.

14.Ткаченко Л.П. Сучасні зміни в лексичному складі української мови / Л.П. Ткаченко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки: зб. наук. праць. – Х. : ХНПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 77–82.

15.Ткаченко Л.П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі / Л.П. Ткаченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Х. : «Смугаста типографія», 2016. – Вип. 52. – С. 210–219.

16.Ткаченко Л.П. Риторика в системі професійного навчання: історія становлення навчальної дисципліни / Л.П. Ткаченко. – Монографія. – Х. : Видавець Рожко С.Г. – 2016. – 428 с.

 

Бібліотечка кафедри

 

Загребельна Л.С. Діловодство в управлінській діяльності (навч. посібн.)

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

професор   к.філол.н., доц. Гамова Ганна Іванівна

доцент   к.філол.н., доц. Загребельна Лариса Семенівна

доцент   к.філол.н., доц. Терещенко Василь Миколайович

доцент   к.пед.н., доц. Ткаченко Лідія Петрівна

доцент   к.філол.н. Піддубна Вікторія Вікторівна

старший лаборант   Кваша Андрій Сергійович

 

Контакти:

E-mail ukr.mova30@gmail.com

Тел. (057) 732–09–51 (дод. 140)

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.