УкрEng

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Статівка Наталія Валеріївна Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Статівка Наталія Валеріївна

 

«Суть будь–якого бізнесу – персонал, продукт, прибуток. Якщо у Вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути»

Лі Якокка

Кафедра управління персоналом та економіки праці була створена у 2003 році, шляхом виділення зі складу кафедри економічної політики. На сьогоднішній день кафедра є профілюючою і випускаючою, у підготовці студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра з двох галузей знань:

– 05 — «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю (051) «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»;

– 07 — «Управління та адміністрування» за спеціальністю (076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією «Організація та економіка підприємництва».

 

Підготовка студентів здійснюється на основі дотримання державних стандартів освіти за сучасними навчальними програмами, що відповідають вимогам і умовам Болонського процесу, учасником якого є Україна.

Фахівцям з даних спеціальностей надані широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь, які в XXI столітті стають джерелом стратегічного розвитку не тільки окремого підприємства, а й країни в цілому.

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Колектив кафедри викладає сукупність дисциплін при підготовці фахівців на денній та заочній формах навчання по спеціальностях «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»:

• Аудит персоналу

• Вступ до фаху

• Глобальна економіка

• Державне регулювання зайнятості

• Державні механізми підтримки підприємництва

• Економіка й організація інноваційної діяльності

• Економіка праці й соціально–трудові відносини

• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

• Історія економіки та економічної думки

• Конкурентоспроможність національної економіки

• Корпоративна соціальна відповідальність

• Лідерство та партнерство

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Управління персоналом

• Менеджмент продуктивності

• Методологія наукових досліджень

• Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства

• Мікроекономіка

• Мотивування персоналу

• Нормування праці

• Організація праці

• Основи економіки. Модуль 3. Мікроекономіка

• Основи технологічних систем

• Податкова система

• Психологія та педагогіка

• Регіональна економіка

• Ринок праці

• Розвиток персоналу

• Системи технологій промисловості

• Служба персоналу

• Соціологія праці

• Стандартизація та сертифікація продукції

• Стиль та імідж менеджера

• Стратегічне управління людськими ресурсами

• Технології управління персоналом

• Управління змінами

• Управління конфліктами

• Управління персоналом

• Управління трудовим потенціалом

• Фінансовий менеджмент

 

Аудиторне навантаження викладачів кафедри щорічно становить біля 3,8 тис. годин.

Викладачі кафедри також здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами з усіх вищевикладених спеціальностей.

 

Науково–методична робота кафедри

 

З 2016 року на кафедрі проводиться науково-дослідницька робота за темою «Механізми державного регулювання розвитку людських ресурсів України», метою даної роботи є розвиток теоретичних, методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи механізмів державного регулювання розвитку людських ресурсів України.

На кафедрі за комплексним науковим проектом Академії «Державне управління та місцеве самоврядування» було виконано 2 науково-дослідних роботи:

– «Вдосконалення державних механізмів управління ефективністю використання трудового потенціалу регіону» (2005 – 2006 рр., номер державної реєстрації 0105U002746).

– «Механізми розвитку трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування» (2013 – 2014 рр., номер державної реєстрації 0112U001166).

 

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура):

 

Протягом 2003–2017 рр. на кафедрі захищено 4 докторських, 11 кандидатських дисертацій, здійснено підготовку 5 здобувачiв.

Напрямки підготовки кандидатських та докторських дисертацій:

– управління, мотивація та розвиток персоналу;

– управління трудовим потенціалом;

– напрями підвищення продуктивності аграрного сектору;

– проблеми зайнятості та безробіття;

– управління міграцією робочої сили;

– економіка праці й соціально–трудові відносини;

– шляхи вдосконалення пенсійного вдосконалення;

– проблеми інвестицій в регіональній економіці;

– процеси глобалізації світової економіки.

 

Основні навчально–методичні публікації

 

– Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політика ЄС: навч. посіб. / [О.О. Труш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов]; за заг. ред. М. Бойцуна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 168с. (з грифом МОН України)

– Жадан О.В. Економіка праці й соціально–трудові відносини: навч. посіб. / О.В. Жадан. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с. (З грифом МОН України)

– Жадан О.В. Нормування праці: навч. посіб. / О.В. Жадан. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 140 с.(З грифом Вченої ради)

– Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [О.Ю. Амосов, В.В. Калюжний, В.Л. Міненко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 408 с. (з грифом МОН України)

– Історія економіки та економічної думки: підручник / [О.Ю. Амосов, В.О. Сивоконь, А.Г. Бабенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф., О.Ю. Амосова, к.е.н., доц. В.О. Сивоконя. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 600 с.

– Історія економічних теорій: підручник / [О.Ю. Амосов, В.О. Сивоконь, В.Л. Міненко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю.Амосова, к.е.н., доц. В.О. Сивоконя. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 448 с.

– Коротич О.Б. Керівник в системі державного управління: навч. посіб. / [О.Б. Коротич, О.В. Радченко, К.І. Мельникова та ін.]. – Х.: Вид–во «ДокНаукДержУпр», 2014. – 252с.

– Крамарева О.М. Міжнародна економіка: навч. посіб. / О.М. Крамарева, В.О. Сивоконь. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 232 с. (З грифом Вченої ради).

– Міненко В.Л. Державне регулювання зайнятості: навч. посіб. / В.Л. Міненко, О.В. Жадан – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 163 с. (З грифом Вченої ради).

– Надточій А.О. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / А.О. Надточій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 224 с. (З грифом Вченої ради)

– Самофалова Т.О. Корпоративна соціальна відповідальність: навчальний посіб. / Т.О. Самофалова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 212 с. (З грифом Вченої ради)

– Соціологія праці: Навчальний посібник / [О.Ю. Амосов, В.В. Калюжний, В.Л. Міненко] (за заг. ред. д.е.н., проф., и О.Ю. Амосова). – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 280 с.

– Стрельцов В.Ю. Законодавча основа прав та обов'язків Європейської спільноти та держав – членів: навч. посіб. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 128с.

– Стрельцов В.Ю. Європейська економічна інтеграція: навч. посіб. / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 148с.

– Управління розвитком трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування: навч. посіб. / В.О. Сивоконь, К.І. Мельникова, Н.В. Статівка та ін.; за заг. ред. В.О. Сивоконя, К.І. Мельникової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 272 с. (З грифом Вченої ради).

 

Опорні конспекти лекцій:

 

– Бублій М.П. Системи технологій в промисловості. Опорний конспект лекцій / М.П. Бублій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 70 с.

– Бублій М.П. Управління персоналом. Опорний конспект лекцій / М.П. Бублій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 72 с.

– Сивоконь В.О. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій / В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 132 с.

 

Методичні матеріали:

 

– Бублій М.П. Управління персоналом. Методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент» / М.П. Бублій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 55 с.

– Бублій М.П. Системи технологій в промисловості. Методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю: 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / М.П. Бублій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 24 с.

– Жадан О.В. Виконання дипломної роботи: Методичні вказівки для студентів факультету соціально–економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» / О.В. Жадан, В.Л. Міненко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012 . – 45 с.

– Крамарева О.С. Регіональна економіка: метод. матеріали з вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / О.С. Крамарева, Ю.Л. Орел. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 36 с.

– Крамарева О.С. Ринок праці: метод. матеріали з вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / О.С. Крамарева. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 52 с.

– Ландсман В.А. Психологія та педагогіка / В.А. Ландсман, Ю.Г. Падафет // Методичні матеріали. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 58 с.

– Надточій А.О. Управління трудовим потенціалом: метод вказ. до вивчення курсу та виконання контрольних робіт для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / А.О. Надточій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 36с.

– Мельникова К.І. Комунікації в державно–управлінській діяльності: навч.–метод. посіб. / К.І. Мельникова, О.С. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 56с.

– Мельникова К.І. Організаційні засади роботи комітетів з конкурсних торгів: навч.–метод. посіб. / К.І. Мельникова, О.С. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 24с.

– Падафет Ю.Г. Технології ефективного ділового спілкування для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Ю.Г. Падафет // Навчально–методичні матеріали. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 60 с.

– Падафет Ю.Г. Соціальна психологія / Ю.Г. Падафет // Методичні матеріали. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 80 с.

– Покотило Т.В. Організація праці: методичні матеріали з вивчення курсу для студентів факультету соціально–економічного управління денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / Т.В. Покотило. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014.

– Самофалова Т.О. Корпоративна соціальна відповідальність: метод. матеріали з вивчення курсу для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / Т.О. Самофалова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 44 с.

 

Основні наукові публікації

 

– Жадан О.В. Соціально–трудові відносини в умовах глобалізації: теорія та практика державного регулювання: [монографія] / О.В. Жадан. – Х.: Вид–во «С.А.М.», 2012. – 274 с.

– Міненко В.Л. Державне регулювання ринку праці в умовах глобалізації економіки: теорія та практика: [монографія] / В.Л. Міненко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 204 с.

– Статівка Н.В. Продуктивність аграрного сектора економіки України: важелі державного впливу: [монографія] / Н.В. Статівка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 324 с.

– Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: [монографія] / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид–во Асоціації докторів наук з державного управління, 2012. – 360 с.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Статівка Наталія Валеріївна

професор – д.держ.упр., проф. Жадан Олександр Васильович

професор – к.е.н., проф. Мельникова Клавдія Іванівна

професор – д.держ.упр., проф. Міненко Володимир Леонідович

професор – д.держ.упр., проф. Стрельцов Володимир Юрійович

доцент – к.держ.упр., доц. Бублій Максим Петрович

доцент – к.е.н., доц. Дробязко Людмила Василівна

доцент – к.держ.упр., доц. Коваль Роман Анатолійович

доцент – к.е.н., доц. Крамарева Ольга Сергіївна

доцент – к.держ.упр., доц. Надточій Алла Олександрівна

доцент – к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович

доцент – к.держ.упр., доц. Падафет Юлія Геннадіївна

доцент – к.держ.упр., доц. Покотило Тетяна Василівна

доцент – к.держ.упр., доц. Самофалова Тетяна Олександрівна

доцент – к.держ.упр., доц. Сивоконь Володимир Омелянович

старший викладач – к.е.н. Смаглюк Анна Андріївна

старший викладач – Кучерява Каріна Якупівна

старший лаборант – Шатун Олена Вікторівна

 

Контакти:

Електронна адреса кафедри: uprpers@ukr.net

тел. (057)732–51–95, ауд. 12.

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.