Мiсiя Інституту

Місією навчального закладу є освітня та наукова діяльність у сфері професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з метою набуття студентами і слухачами відповідних знань, умінь та навичок для інтеграції в суспільство, творчого й ефективного виконання управлінських функцій, ґрунтуючись на європейських та світових стандартах, перепідготовка та супроводження управлінців упродовж подальшої кар'єри, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Місія закладу реалізується шляхом:

• підготовки на базі вищої освіти фахівців за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю "Державне управління" з наданням кваліфікації "Магістр державного управління" за денною (18 місяців), вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання (30 місяців);

• підготовки фахівців найвищої кваліфікації з наданням наукового ступеня кандидата, доктора наук у галузі державного управління через аспірантуру, докторантуру з відривом та без відриву (аспірантура) від виробництва, проведення наукових досліджень у галузі державного управління;

• підготовки на базі повної середньої освіти фахівців за напрямами "Менеджмент" та "Економіка і підприємництво" за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста за денною (4 і 5 років) та заочною (4,5 і 6 років) формами навчання;

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій північно-східного регіону України за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами постійно діючих і короткотермінових тематичних семінарів;

розвитку загальної, духовної та фізичної культури слухачів і студентів через надання додаткових послуг, що знаходяться поза межами навчальних програм ( вибір додаткових (факультативних) дисциплін, доступ до світових джерел інформації, можливість вивчення другої іноземної мови, участі в роботі Інституту розвитку культури та мистецтв, закордонному стажуванні, заняттях з фізичної підготовки тощо).

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.