Модель фахівця з менеджмента

 

Презентація галузі знань 0306 – “Менеджмент і адміністрування”

 

Підготовку спеціалістів за напрямом підготовки “Менеджмент” в Україні розпочато у 1994 році. Значення напряму підвищується у зв’язку з вступом України до єдиної системи європейських стандартів вищої освіти, започаткованої Болонським процесом і переходом до двоциклового поділу періоду навчання: бакалавр та спеціаліст або магістр. Ступінь деталізації на кожному рівні розподілу є оптимальним і забезпечує затребуваність випускників роботодавцями, перспективну мобільність випускників і можливість кар’єрного маневру на ринку праці, у тому числі і на світовому. Фахівці з менеджменту користується сьогодні підвищеним попитом на ринку освітніх послуг.

У 2000-2002 роках було створено повний комплект галузевих стандартів з напряму, погоджених з Міністерством праці і соціальної політики України і іншими міністерствами та відомствами, які є потенційними роботодавцями випускників напряму.

Професію “менеджер” у 2002 році включено до Державного класифікатора професій ДК 003-95. Додатком № 4 до ДК 003-95 було введено підрозділ 14 “Менеджери”, який містить 9 класів менеджерських професій, у 4- х з яких наведено 12 професійних назв робіт, а у 2003 р. Додатком №5 введено ще 8 професійних назв робіт менеджерів.. Це дозволило узгодити формулювання кваліфікації у дипломах випускників-менеджерів всіх рівнів з записами у трудових книжках і сприяє адекватному сприйняттю дипломів менеджерів роботодавцями.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009–96, затвердженим наказом держстандарту України від 22.10.96 р. № 441. Менеджер здатен виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди та назви класифікаційних угруповань професій за Державним класифікатором професій ДК 003–95 та додатками до нього).

 

Професійна діяльність спеціаліста за напрямом підготовки “Менеджмент” на первинних посадах полягає у:

• реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

• прийнятті тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції;

• тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, транспортний, постачання та збут, зберігання, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія);

• керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів.

 

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Спеціаліст за напрямом підготовки “Менеджмент” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Сферою і об’єктами діяльності випускників за напрямом підготовки “Менеджмент” є: керівництво лінійними і функціональними підрозділами організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, забезпечення організацій матеріально-технічними ресурсами, виконання функцій маркетингу у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства.

При реалізації функціональних обов’язків з планування діяльності фахівці здатні творчо і своєчасно використовувати сучасні стандартні і нетрадиційні методи планування з позицій системного підходу, визначати склад показників і методів оцінки; аналізувати і давати комплексну оцінку різноманітних організаційних, економічних, комерційних процесів підприємства, правильно визначати стан факторів макросередовища; створювати моніторинг конкурентів підприємства на ринку, у тому числі і на світовому; оцінювати конкурентні переваги підприємства, розробляти і обґрунтовувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому.

Фахівці отримують навички розробки, оновлення (реструктуризації) бізнес-процесів, програм і проектів розвитку, здійснення ефективного поточного планування з урахуванням економічних ризиків, інфляції та конвертованості національної валюти, обґрунтування економічних форм організації технологічних процесів, процесів праці і управління; вміння визначати необхідні обсяги товарно-матеріальних запасів, граничні рівні ефективного використання технічного, трудового, фінансового та інформаційного потенціалу організації; розробляти і впроваджувати новітні управлінські технології, ідеї нових продуктів та послуг, а також розраховувати і прогнозувати місткість їх ринкових сегментів.

Менеджери здатні організовувати співпрацю із суб’єктами ринкового середовища, забезпечувати захист інтересів в системі корпоративного бізнесу, співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів. Фахівці мають навички визначення співвідношення відповідальності і повноважень працівників, визначення та формування центрів відповідальності з урахуванням галузевих особливостей виробництва та виробничих структур; вміють розробляти ефективну маркетингову політику, забезпечувати рекламну діяльність; створювати умови для трудової самореалізації співробітників, добирати та застосовувати різні ефективні стимули.

Випускники мають здатність діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, створювати підлеглим сприятливі умови для розвитку, забезпечувати їх безпосередню участь у різних формах навчання, сприяти зміцненню моральних засад в колективі, орієнтувати колектив на загальнолюдські та корпоративні цінності; здатні створювати та підтримувати гармонійні соціальні мережі ділових та особистісних контактів в системі ділової комунікації і взаємодії, спілкуватись державною та однією з іноземних мов.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.