Випуск та працевлаштування

 

Першi випускники отримали дипломи на початку вересня 1997 року. До сьогодні стiни Інституту залишило сімнадцять випускiв – понад 4500 магiстрiв державного управлiння. Випускники, що навчалися за державним замовленням за денною формою навчання, пiсля закiнчення закладу зобов'язанi протягом п'яти рокiв вiдпрацювати в органах державної влади або органах мiсцевого самоврядування. Працевлаштування випускників денної форми навчання здiйснюється у вiдповiдностi до договорів-направлень, які видали органи, установи, організації на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" вiд 16.12.1993 № 3723-XII та "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР.

 

У 1998 роцi створений факультет соцiально-економiчного управлiння, який готує фахівців за спеціальностями суміжними до спеціальності "Державне управління". За роки iснування за спецiальнiстю "Менеджмент організацій" пiдготовлено понад 2100 осіб, а за спецiальнiстю "Управлiння персоналом та економiка праці" – більше 1600 осіб. Двi третини з них пiсля отримання вищої освiти працюють в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування регiону, тим самим реалiзуючи на практицi iдею цiлеспрямованої поетапної пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв для державного управлiння.

[ презентація ФСЕУ ]

 

Переважна бiльшiсть випускникiв магiстратури Харкiвського регiонального iнституту державного управлiння вже займає значнi посади в службовiй iєрархiї, таким чином пiдтверджуючи свою добру пiдготовку до ролi державного менеджера, який може самостiйно приймати управлiнськi рiшення, нести за них вiдповiдальнiсть i керувати колективами. Їх iнтеграцiя з актуальними мiсцями працi йде в парi з тенденцiєю до постiйного пiдтримування того зв'язку, який виник пiд час спiльного опанування науки державного управлiння. Це знайшло своє вiдображення у створенiй в 1997 роцi Асоцiацiї магiстрiв державного управлiння – випускникiв Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, яка робить свiй внесок у формування професiйної культури працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в Українi. Пiсля закiнчення навчання за магiстерською програмою випускники постiйно знаходяться у контактi з Інститутом, цьому сприяє можливiсть продовжити своє навчання в аспiрантурi та докторантурi або пiдвищити свiй фаховий рiвень на факультетi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї.

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.