Навчально–методичне управління

 

 

Навчально-методичне управління (далі - Управління) є структурним підрозділом Харківського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут).

Управління забезпечує проведення навчальної та методичної роботи зі слухачами та студентами всіх форм навчання, оперативність та достовірність обліку навчального навантаження, його прогнозування та планування.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями ректора Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Академія), наказами директора Інституту, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

Функції та завдання управління

 

Основними завданнями Управління є:

 

• організація та координація навчально – методичної роботи в Інституті;

• організація діяльності науково-методичної ради Інституту;

• організація навчального процесу;

• методична, інформаційна та консультативна допомога кафедрам та іншим структурним підрозділам Інституту з питань організації та проведення навчального процесу;

• раціональна організація обліку навантаження, контроль його достовірності та своєчасності.

 

Відповідно до завдань Управління:

 

• організовує навчальний процес, забезпечує виконання вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;

• здійснює організаційно-методичний, інформаційний та консультативний супровід виконання навчальних планів;

• розробляє проекти інструктивно-методичних документів, що регламентують порядок оформлення нормативних документів;

• аналізує й упроваджує в діяльність Інституту нормативно-інструктивні документи, що регламентують організацію навчального процесу;

• залучає для участі в проведенні навчальних занять, державних іспитів та захисту освітньо-кваліфікаційних робіт висококваліфікованих фахівців організацій, установ, підприємств та структур, які наділені владними повноваженнями;

• готує проекти наказів, рішень та інших документів Інституту з питань, що відносяться до компетенції Управління;

• здійснює організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради Інституту;

• готує довідки щодо стану та якості виконання педагогічного навантаження викладачів інституту;

• готує нормативні документи для забезпечення функціонування Інституту;

• проводить аналіз виконання навантаження викладачами, розробляє та вдосконалює комп'ютеризацію обліку навантаження.

 

Структура управління

 

Структура і чисельність Управління затверджується у встановленому законодавством порядку і має забезпечувати якісне виконання покладених на управління завдань та функцій.

У своїй діяльності Управління підпорядковане першому заступнику директора Інституту.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Інституту у порядку встановленому Законом України «Про державну службу».

Управління складається з двох відділів: навчально-організаційного та планово-облікового, які діють у межах своїх компетенції.

 

 

Склад управління

<
Начальник навчально-методичного управління Горожанкіна Валентина Іванівна тел.732-61-87 (доп.126)
navchalny@kbuapa.kharkov.ua
Заступник начальника управління – начальник навчально-організаційного відділу Олешко Аліна Миколаївна Тел.732-61-87 (доп.124)
navchalny@kbuapa.kharkov.ua
Начальник планово-облікового відділу Мушинська Наталія Олександрівна
Головний спеціаліст Білозерова Марьяна Вікторівна  
Провідні спеціалісти Баглікова Марина Юріївна
Лисенко Олена Віталіївна
Мінаєва Ірина Миколаївна
Ткаченко Марина Олександрівна
Шульга Інна Вікторівна
Провідний фахівець Удовікова Карина Євгенівна

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.