Видавництво "Магістр"

 

Фахові видання он-лайн

Видавнича діяльність Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України забезпечується силами редакційно-видавничого відділу – Видавництва "Магістр". Редакційно-видавничий відділ утворено в січні 2002 р., а на його основі в червні того ж року на підставі внесення Харківського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України як суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України серії ДК № 913 від 15.05.2002 р.) – Видавництво "Магістр". У зв'язку з наданням Академії статусу національної, Інститут у січні 2004 р. було перереєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво серії ДК № 1654 від 19.01.2004 р.). Міжнародні стандартні номери видань Інституту – ISBN 966-7798-…; ISBN 978-966-390-… .

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВИДАВНИЦТВА “Магістр”

 

• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики державного управління та місцевого самоврядування шляхом підготовки й видання навчально-методичної, науково-практичної та довідкової літератури, узагальнення досвіду роботи управлінців-практиків;

• створення належних умов для виконання фундаментальних і прикладних НДР з проблем державного управління та місцевого самоврядування;

• організаційно-дорадча робота з викладачами, аспірантами, докторантами, здобувачами та слухачами Інституту щодо підготовки навчально-методичних і наукових видань, а також оформлення результатів наукових досліджень;

• здійснення методичної, інформаційної й консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування регіону в упровадженні сучасних досягнень теорії й практики державного управління;

• формування у студентів і слухачів Інституту професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, а також принципів демократизму, законності, гуманізму, соціальної справедливості, служіння народу України, патріотизму;

• забезпечення підготовки рукописів до друку: оцінка, літературне редагування, корегування, зчитування, вичитування рукописів, перевірка фактичних даних, уніфікація термінології, оформлення вихідних даних та бібліографії відповідно до чинних стандартів, технічне редагування, художнє оформлення та дизайн видання (із залученням професійних фахівців на договірних засадах), комп’ютерний набір, правка та верстка текстів, виготовлення оригінал-макетів.

 

Видавництво здійснює редакційно-видавничу підготовку і видає: навчальні та навчально-методичні посібники, монографії, довідники, опорні конспекти лекцій, збірники наукових праць Інституту, а також збірники матеріалів науково-практичних конференцій, що відбуваються в Інституті, тощо. Навчально-методичні та наукові видання виходять у таких тематичних серіях: “Бібліотечка студента”, “Бібліотечка магістра”, “Бібліотечка молодого вченого”, “Бібліотечка державного службовця”, “Досвід державотворення”, “Державна служба”, “Основи професійної підготовки державних службовців”, “Державне управління ХХІ століття”, “Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції”.

Щорічно Видавництво готує і випускає у світ майже 100 назв наукової, навчально-методичної та довідкової літератури загальним обсягом понад 400 обл.-вид. арк.

Результати наукових досліджень науковців Інституту доступні широкому загалу вітчизняних і зарубіжних читачів, що займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування. Сигнальні примірники монографій та збірників наукових праць Інституту надсилаються до Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, ДАК України, Книжкової палати України, Національної парламентської бібліотеки України, до всіх центральних наукових бібліотек Львова, Києва, Одеси, Харкова, до бібліотек Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, а також до Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської облдержадміністрацій. Крім того, починаючи з 2006 р., з електронними версіями монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій та збірників наукових праць і збірників матеріалів науково-практичних конференцій, що вийшли друком у видавництві “Магістр”, усі бажаючі можуть ознайомитися в бібліотеці Інституту, а слухачі заочно-дистанційної форми навчання мають можливість отримати необхідну навчально-методичну літературу та рекомендації через відділ інформатизації навчального процесу.

 

Штат Видавництва – 6 осіб: три редактори, три технічних редактори.

 

Збірники наукових праць Інституту

 

"Актуальні проблеми державного управління" - заснований 1997 р. (свідоцтва про державну реєстрацію серії КВ № 2971 від 25.11.1997 р., КВ № 15528-4100 ПР від 06.07.2009 р.). Включений до переліку фахових видань ВАК України з державного управління (наказ МОН України від 12 травня 2015 р. № 528). Зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1684-8489. Періодичність – 2 випуски на рік. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.соц.н., проф. Л. О. Бєлова.

"Теорія та практика державного управління" - заснований 2003 р. (Свідоцтва про державну реєстрацію серії ХК № 1031 від 26.12.2003 р., КВ № 15527-4099 ПР від 09.07.2009 р.), включений до переліку наукових фахових видань України з державного управління та економічних наук (Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747); зареєстрований в Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1727-6667. Періодичність – 4 випуски на рік. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.е.н., проф. О. Ю. Амосов.

"Державне будівництво" - електронне наукове фахове видання. Заснований 2006 р.; зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992-2337. Періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишев.

 

Інші видання

 

 

 

Cклад відділу

 

Начальник відділу - Богатова В.В.

Головний спеціаліст - Кохно К.І.

Головний спеціаліст - Кузнякова Т.В.

Головний спеціаліст - Меркушева І.М.

Редактор - Сорокун М.М.

Редактор – Новохацька О.І.

 

 

Видавництво ХарРІ НАДУ "Магістр" – запорука Вашого успіху на ниві державного управління!
Наша адреса:
61001, м. Харків, просп. Московський, 75,
тел. (057) 732-32-55, додатково 143,
e-mail для надсилання статей: nauka@kbuapa.kharkov.ua
e-mail видавництва: magistr@kbuapa.kharkov.ua

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.